Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Rekrutacja do Akademii Młodego Lidera

Zapraszamy serdecznie osoby młode w wieku 13-17 lat z obszaru LGD Zakole do udziału w projekcie  „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły”, w ramach którego powołujemy Akademię Młodego Lidera , w której łącznie 40 osób (10 osób z każdej gminy) skorzysta ze wsparcia w postaci:

 – udziału w  cyklu spotkań i warsztatów aktywizujących ( 31 godzin warsztatów, szkoleń, spotkań)

–  udziału w obozie aktywizacyjnym w ośrodku szkoleniowym WOŚP w miejscowości  Szadowo Młyn – dla wszystkich uczestników AML – 4 dni.

–  konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną

– wykład motywacyjny z podróżnikiem i działaczem społecznym Jasiem Melą

– udziału w  Forum Młodych Liderów Zakola Dolnej Wisły

Szczegółowy zakres oferty AML znajduje się w REGULAMINIE, z którym obowiązkowo należy się zapoznać przed zgłoszeniem swojej kandydatury do udziału w projekcie.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” gminy: Zławieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska, Unisław oraz Kijewo Królewskie. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne do pobrania ze strony internetowej www.zakolewisly.pl oraz w formie papierowej w biurze projektu ul. Chełmińska 7B 86-253 Kijewo Królewskie.

Dla Akademii Młodego Lidera  w każdej z gmin LGD, zostaną przeprowadzone cztery osobne nabory.

Po zakończeniu naboru Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia kryteriów rekrutacji. Wybór uczestników nastąpi poprzez utworzenie listy podstawowej i rezerwowej (w przypadku większej liczby chętnych). Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zgodnie z zajmowanym miejscem na liście, w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy podstawowej osoby pierwotnie przyjętej do projektu. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

kryteria obligatoryjne (obowiązkowe dla każdego kandydata do udziału w projekcie):

– osoba zamieszkująca teren LGD “Zakole Dolnej Wisły” objęty Lokalną Strategią Rozwoju (weryfikacja na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego z załączonym zaświadczeniem z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawionym na rodzica/opiekuna prawnego i jego adres zamieszkania dokumentem zobowiązaniowym np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

– osoba w wieku 13-17 lat w momencie przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie karty rekrutacyjnej zawierającej oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz legitymacji szkolnej przedstawionej do wglądu pracownikom Biura LGD);

 kryteria premiujące: (pierwszeństwo udziału w projekcie)

– zaangażowanie społeczne np. uczestnictwo w młodzieżowej drużynie pożarniczej MDP, KGW, innej organizacji społecznej/ doświadczenie w wolontariacie potwierdzone minimum jednym dokumentem (m.in. zaświadczenie, umowa wolontariatu)

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

– formularz rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY

– zaświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawionym na rodzica/opiekuna prawnego i jego adres zamieszkania dokumentem  zobowiązaniowym (np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

– dokumenty /zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryterium premiującego – zaangażowanie społeczne (jeśli dotyczy) – np.  zaświadczenie, umowa wolontariatu

– legitymacja szkolna  do wglądu podczas składania formularza rekrutacyjnego.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE?

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych na obszarze LGD Zakole:

-Gmina Unisław – Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20,86-260 Unisław, biuro nr 12, w godzinach 8.00 – 14.00, koordynator gminny Agnieszka Góral tel. 505 189 145

-Gmina Dąbrowa Chełmińska – Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21 , biuro nr 17,

w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Barbara Piórkowska tel. 697 021 676

-Gmina Kijewo Królewskie – Biuro LGD Zakole, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie,

w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Krzysztof Nowacki tel. 796 757 161

-Gmina Zławieś Wielka  – Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, biuro nr 11, w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny Justyna Przybyszewska tel. 691 923 530

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

17-25.04.2023 R.

UWAGA !!!! W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń  – data i godzina przyjęcia zgłoszenia w miejscu wskazanym na obszarze każdej z gmin.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 realizowany jest przez Beneficjenta Lokalną Grupę Działania  „Zakole Dolnej Wisły”


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót