Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

„Rozbudowa placu rekreacyjnego w miejscowości Unisław”.

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023.
Projekt wpisuje się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r., cel szczegółowy 2.1. Ożywienie społeczno-gospodarcze i podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r., przedsięwzięcie 2.1.1. Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01811-6935-UM0212887/23 zarejestrowana w rejestrze UM
pod numerem WS-II.052.8.189..2681.2023 zawarta w dniu 21 lutego 2024 r.

Zakres operacji:

  1. Montaż urządzeń placu zabaw,
  2. Montaż terenowych urządzeń sportowych,
  3. Wykonanie stref bezpieczeństwa.

Planowany termin zakończenia realizacji operacji: do 30 czerwca 2024 r.


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót