Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Organizacje pozarządowe

Gminę tworzy dziesięć wsi: Błoto, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Głażewo, Gołoty, Grzybno, Kokocko, Raciniewo, Stablewice i Unisław, które składają się na dziewięć sołectw. Gmina liczy ponad 6830 mieszkańców. Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Unisław, która pełni funkcję głównego ośrodka administracyjno-usługowego gminy.

Od kilku już lat Gmina Unisław nawiązuje dialog i współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej obszarze. Współdziałanie jednostek sektora non profit z samorządem terytorialnym gminy wynika ze wspólnych interesów i działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej. Wszystkie organizacje funkcjonujące na terenie gminy działają prężnie realizując swoje statutowe cele. Gmina Unisław wspiera organizacje pozarządowe zarówno w postaci finansowej jak i pozafinansowej. Ta druga forma współpracy realizowana jest przez prowadzone konsultacje, które odbywają się corocznie. W ramach wspólnych ustaleń powstaje koncepcja współdziałania na linii JST – NGO na kolejny rok. Rada Gminy w drodze uchwały przyjmuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego, który to program jest podstawowym drogowskazem i wyznacznikiem wspólnych działań. Wójt Gmi­ny Unisław ogłasza corocznie konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla NGO.

W ramach współpracy pozafinansowej Gmina bezpłatnie udostępnia organizacjom min. sprzęt, sale na zajęcia, halę sportową, samochód. Dzięki temu NGO mogą skuteczniej i w szerszym zakresie realizować swoje pomysły i projekty na rzecz lokalnej społeczności.

Osoba odpowłedzialna za wspófcracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami w/w organizacji i podmiotów. Zarówno Gmina jak i organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przekazują sobie na bieżąco informacje dot. planowa­nych działań.

Najlepszym przykładem dobrych praktyk jest realizacja przez NGO z terenu gminy Unisław ofert na wykonywanie zadań pubicznych:

1) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży organizacja zajęć terapeutycznych, zakup specjalistycznego sprzętu do terapii, organizacja wyjazdów i pikników integracyjnych).

2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rozwój sportu kwalifikowa­nego w różnych dyscyplinach sportu.

3) Działania organizacji często są kierowane do szerszej grupy osób.

Gmina Unisław dotuje również dzałalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, które w szczególności dbają o bezpieczeństwo mieszkań­ców w trakcie pożaru, powodzi i innych klęsk żywiołowych.

Współpraca samorządu terytorialnego Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi przyczyniła się do skutecznej realizacji zadań publicznych oraz podniesienia ich efektywności. Wszystkie w/w przedsięwzięcia integrują społeczność lokalną która bierze aktywny udział w proponowanych tumrejach, zajęciach, festynach i innych ciekawych formach spędzania wolnego czasu. Dalszy dialog i współdziałanie z NGO należy do jednych z priorytetowych zamysłów Gminy Unisław obecnie jak i na kolejne lata.


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót