Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Rekrutacja do projektu Centrum Aktywności Lokalnej

Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły zaprasza osoby pełnoletnie z obszaru LGD Zakole do udziału w projekcie  „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły”, w ramach którego na obszarze każdej z naszych gmin uruchamiamy Centra Aktywności Lokalnej, w których łącznie  80 osób (20 osób z każdej gminy) skorzysta ze wsparcia w postaci:

 – udziału w  Cyklu grupowych zajęć prozdrowotnych “Budujemy odporność w zgodzie z naturą” ( 57 godzin warsztatów, szkoleń, spotkań, treningów)

– “Jedziemy po zdrowie”- promujący zdrowe nawyki dwudniowy wyjazd do Ciechocinka

-zCAL-eni w Zakolu – wymiana doświadczeń – uczymy się od siebie – wydarzenie edukacyjne, integracyjne.

Szczegółowy zakres oferty CAL znajduje się w REGULAMINIE, z którym obowiązkowo należy się zapoznać przed zgłoszeniem swojej kandydatury do udziału w projekcie.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” gminy: Zławieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska, Unisław oraz Kijewo Królewskie. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne do pobrania ze strony internetowej www.zakolewisly.pl oraz w formie papierowej w biurze projektu ul. Chełmińska 7B 86-253 Kijewo Królewskie.

Dla Centrów Aktywności Lokalnej, które zostaną utworzone  w każdej z gmin LGD, zostaną przeprowadzone cztery osobne nabory.

Po zakończeniu naboru Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia kryteriów rekrutacji. Wybór uczestników nastąpi poprzez utworzenie listy podstawowej i rezerwowej (w przypadku większej liczby chętnych). Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zgodnie z zajmowanym miejscem na liście, w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy podstawowej osoby pierwotnie przyjętej do projektu. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

Kryteria obligatoryjne (obowiązkowe dla każdego kandydata do udziału w projekcie):

– osoba zamieszkująca teren LGD “Zakole Dolnej Wisły” objęty Lokalną Strategią Rozwoju (weryfikowane na podstawie zaświadczenia z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawione na dana osobę i jej adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

– osoba dorosła, a więc osoba która ukończyła 18 rok życia w momencie przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie karty rekrutacyjnej zawierającej oświadczenie o pełnoletności oraz dokumentu tożsamości przedstawionego do wglądu pracownikom Biura LGD/ osobom odpowiedzialny za rekrutację na obszarze każdej z gmin);

Kryteria premiujące (pierwszeństwo udziału w projekcie):

– osoba niepełnosprawna (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie przesłanki np. m.in. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, legitymacja osoby niepełnosprawnej).

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązana do przedłożenia w trakcie procesu rekrutacji następujących dokumentów:

– formularza rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY

– zaświadczenia z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawione
na dana osobę i jej adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne.

– w  przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenia lub inny dokument potwierdzający  spełnienie przesłanki np. m.in. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, legitymacja osoby niepełnosprawnej.

 – dowód osobisty do wglądu podczas składania formularza rekrutacyjnego.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych na obszarze LGD Zakole:

Gmina Unisław – Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20,86-260 Unisław, biuro nr 12, w godzinach 8.00 – 14.00, koordynator gminny Agnieszka Góral tel. 505 189 145

Gmina Dąbrowa Chełmińska – Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21 , biuro nr 17,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Barbara Piórkowska tel. 697 021 676

Gmina Kijewo Królewskie – Biuro LGD Zakole, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Krzysztof Nowacki tel. 796 757 161

Gmina Zławieś Wielka  – Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, biuro nr 11, w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny Justyna Przybyszewska tel. 691 923 530

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

17-25.04.2023 R.

UWAGA !!!! W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń  – data i godzina przyjęcia zgłoszenia w miejscu wskazanym na obszarze każdej z gmin.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 realizowany jest przez Beneficjenta Lokalną Grupę Działania  „Zakole Dolnej Wisły”


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót