Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

„Przebudowa budynku remizy OSP w Unisławiu na potrzeby utworzenia miejsca aktywności lokalnej młodzieży”.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 – Umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.064.2022 zawarta w dniu 17 października 2022 r.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Unisławiu, wraz z utwardzeniem terenu oraz wykonaniem przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zakres zadania:

• częściowa rozbiórka istniejącego budynku remizy,

• rozbudowa istniejącego budynku remizy o część konferencyjno-socjalną,

• przebudowa istniejącego budynku remizy,

• przebudowa zewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2022 r. – 31.12.2023 r.


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót