Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Od 1 lipca sołtysi, którzy uzyskali wiek emerytalny mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowych 300 złotych co miesiąc.

Zgodnie  ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa wynika, że mogą je uzyskać osoby, które:

– pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat

– uzyskały wiek emerytalny: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa

Dodatkowo zapisano, że przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do tego okresu wlicza się także okres pełnienia funkcji sołtysa przed wejściem w życie ustawy z 1990 roku o samorządzie gminnym, wymagane jednak jest by dana osoba była sołtysem przynajmniej jeden dzień po wejściu ustawy w życie.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa należy dołączyć:

– zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;

– oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa wydaje Wójt Gminy na pisemny wniosek, na podstawie posiadanych dokumentów.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy Unisław, Wójt wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z art.1 ust.1. pkt1 lit.b ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.). Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa.
  2. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
  3. Oświadczenie o niekaralności.
  4. Oświadczenie wnioskodawcy i świadków.

Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót