Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-03.

Urząd Gminy w Unisławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony unislaw.pl 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•    zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy w Unisławiu.

Gmina Unisław prowadzi aplikację mobilną BLISKO (z serwisem SegreGO).

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwester Kurdynowski, sylwester.kurdynowski@unislaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 533303008. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Urzędu Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław Budynek trzykondygnacyjny  (wysoki parter, I piętro, II piętro).

W budynku na parterze mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście A (główne) od ul. Parkowej i wejście B boczne od parkingu. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do obu wejść prowadzą schody zaopatrzone w balustrady dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Przy schodach zewnętrznych do wejścia B znajduje się platforma przychodową  dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku pomiędzy wejściami A i B znajduje się klatka schodowa. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. 

Istnieje możliwość umówienia się w czasie rzeczywistym z każdym pracownikiem urzędu w pomieszczeniu na parterze przy wejściu B. Na korytarzu parteru znajdują się pola uwagi i ścieżki naprowadzające dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Na każdych drzwiach urzędu są tabliczki w języku Braille’a. Tabliczki przy wejściu mają znacznik NFC. Schody zewnętrzne i wewnętrzne za oznakowane kontrastowo. Ponadto w Urzędzie Gminy Unisław znajduje się pętla indukcyjna.

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Urzędu Gminy. Urząd Gminy udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.
W celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami stopniowo planujemy kolejne usprawnienia.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław
Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony (piwnica, wysoki parter, I piętro, poddasze), wpisany do Gminnej i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście A (główne) od ul. Parkowej i wejście B boczne od parkingu. Parter dostępny jest z wejścia A, piwnica, piętro i poddasze dostępne poprzez klatkę schodową z wejścia B. Do obu wejść prowadzą schody. W budynku zamontowana jest zewnętrzna winda przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych, winda obsługuje tylko parter. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W drzwiach parteru występują progi do 2cm wysokości. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W odległości 30m od budynku na parkingu przy urzędzie gminy wyznaczone jest 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona unislaw.pl została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz “TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.


Koordynator Dostępności: 
Agnieszka Skrzeszewska-Prusak, nr tel. 56 68 68 724, adres email: agnieszka.skrzeszewska@unislaw.pl

Zawartość do pobrania:

Film o działalności urzędu w języku migowym