Aktualności

05.12.2019

Zapraszamy na warsztaty pieczenia pierników

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław zapraszają chętne osoby na warsztaty pieczenia pierników

więcej ›

15.11.2019

Gmina Unisław oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu ogłaszają nabór uczestników do projektu pt.: ''Złota jesień dla Seniora''

Gmina Unisław ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław realizuje  zadanie w zakresie: Program operacyjny - RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa - RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie - RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie - RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu : „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław   Gmina Unisław oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu ogłaszają nabór uczestników do projektu pt.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław.   Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej osób niesamodzielnych z terenu Gminy Unisław poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących Gminę Unisław. Zadanie będzie realizowane w dobrze wyposażonym, wyremontowanym budynku znajdującym się w Zespole Szkół w Unisławiu ul. Lipowa 31, od 01.01.2020r. pięć dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30.   W ramach projektu oferujemy: -  opiekę wykwalifikowanych opiekunów, -  opiekę medyczną świadczoną przez  pielęgniarkę, -  opiekę rehabilitacyjną świadczoną przez rehabilitanta , -   zajęcia animacyjne prowadzone przez animatorów , -  zaspokojenie potrzeb życiowych m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu, - usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, - wyżywienie, - umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo, - dostęp do książek i środków przekazu, - organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, - pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, - pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw codziennych (np. pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia, urzędami, bankami), - DDP funkcjonować  będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. Zapewniamy również możliwość wcześniejszej wizytacji placówki (kontakt w celu umówienia się: Alicja Adryan tel. 609 443 095).   Projekt przewiduje  trzy  posiłki dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad). W trakcie trwania projektu od stycznia  2020 do grudnia 2020 planujemy przeprowadzić szereg wyjazdów integracyjnych w różne, ciekawe miejsca.   Kryteria rekrutacji: Pierwszeństwo w zapewnieniu miejsca w DDP będą miały osoby: - niepełnosprawne i niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej; - mieszkające na terenie Gminy Unisław: - doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego; - ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; - z niepełnosprawnością sprzężoną/zaburzeniami psychicznymi-/z niepełnosprawnością intelektualną/całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; - korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina); - zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych planach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.   W  przypadku osób, które osiągają dochód powyżej 150% kryterium dochodowego, decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej usług opiekuńczych będzie poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej (wywiad środowiskowy).   Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w biurze projektu, które znajdować się będzie w budynku  Gminy Unisław , ul. Parkowa 20  oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu ( ul. Parkowa 20).  Potencjalnym uczestnikom/czkom zostanie zapewniony dostęp do dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu i na stronie internetowej Wnioskodawcy.  Potencjalni uczestnicy/czki projektu będą mogli składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w biurze projektu.                                                             Mając na uwadze krótki czas do otwarcia Dziennego Domu Pobytu, prosimy o składanie wniosków do 10.12.2019r. w biurze projektu  tj. Gmina  Unisław , ul. Parkowa 20 (sekretariat – I piętro) lub w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu ( ul. Parkowa 20 – parter).    Szczegółowych informacji udziela koordynator Dziennego Domu Pobytu – Alicja Adryan (tel. (56) 68 68 026 lub 609 443 095.   Projekt „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław realizowany w  Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020.

więcej ›