Dziś jest: niedziela, 28 lutego 2021r. Godzina: 17:19 Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany

Pogoda

Luty 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do Newslettera.
Wpisz swój adres e-mail i naciśnij przycisk Zapisz.

Pole wymagane

Zadaj pytanie Wójtowi

Jakub Danielewicz

wójt Gminy Unisław

Lista pytań

A A A ZAPYTANIE O CENĘ

Stopka Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polski, województwa kujawsko pomorskiego oraz Unii Europejskiej 
STOWARZYSZENIE

„NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW”

ul. Parkowa 22   86-260 Unisław    
tel. 56-686-87-34
rozwoj-unislaw@wp.pl 


Unisław, dnia  18 lutego 2021 r.


Z A P Y T A N I E   O  CENĘ  

NR 1/2021

 

Nazwa zapytania o cenę:  

Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”

 nr projektu RPKP.09.03.02-04-0086/20

 

 I.         Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”
ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław
NIP: 875-15-55-613
Nr tel: + 48 (56) 68 68 734
Adres e-mail: rozwoj-unislaw@wp.pl

II.     
Cel zamówienia

       Celem zamówienia jest zakup wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w    

       Unisławiu w  ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”,    

       nr projektu RPKP.09.03.02-04-0086/20 , zwanego dalej Projektem,  

       współfinansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

       Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa - 09 Solidarne społeczeństwo,  

        Działanie - 09.03 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie - 09.03.22 Rozwój

         usług społecznych.

 
III.   Sposób udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wg rozeznania rynku, określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020,   w formie zapytania o cenę.


IV.  Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zapytania o cenę jest:
a) dostawa mebli,  artykułów gospodarstwa domowego oraz sprzętów  radiowo-telewizyjnych  stanowiących wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu”
b) dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie sali rehabilitacyjnej                       w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Unisławiu”.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania o cenę  zawiera załącznik nr 1 do Zapytania o cenę.
3. Zamawiający wymaga, dostarczane  zakupy:
1)      były wykonane z bezpiecznych materiałów o wysokiej jakości;
2)      były fabrycznie nowe, nieużywane, z bieżącej produkcji;
3)      posiadały co najmniej cechy określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
4)      znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, kompletnym i gotowym do użytkowania;
5)      spełniały wymagane  prawem powszechnie obowiązującym normy i były wolne od wad prawnych.
4. Wskazanie przez Zamawiającego opisem lub przykładową fotografią marki lub nazw handlowych strojów służy jedynie do ustalenia ich standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta.
 
VI.   Informacja o możliwości składania ofert częściowych
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert  na dwie części zapytania o cenę (traktowane jako jedna oferta) lub ofertę częściową, np. tylko na I część zamówienia lub II część  zamówienia. 
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę . Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
3. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy zapytania o cenę - niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na mniejsze części. Oferty na wykonanie niekompletnego przedmiotu  zapytania o cenę  podlegają odrzuceniu.

VII. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


VIII.       Termin i miejsce wykonania zamówienia
 1. Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 26 marca 2021r.
 2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu, ul. Lipowa 31, 86 -260 Unisław.

IX. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
 1. Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów:
- cena brutto - 80 pkt.
- okres gwarancji – 10 pkt.
- podmiot ekonomii społecznej – 10 pkt. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1)                 cena brutto (C) o znaczeniu 80 % (80 pkt.);
2)                 okres na jaki udzielona jest przez Wykonawcę  gwarancja na dostarczony sprzęt  (G) o znaczeniu 10 % (10 pkt.).
3)                 podmiot ekonomii społecznej (S) o znaczeniu 10% (10 pkt). 
 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

L = C + G +s

gdzie:

L - całkowita liczba punktów,

C - punkty uzyskane w kryterium „cena brutto”

G - punkty uzyskane w kryterium „okres gwarancji”

S – punkty uzyskane w kryterium „ podmiot ekonomii społecznej”.


3. Ocena punktowa w kryterium „cena brutto” dokonana zostanie na podstawie wskazanej
w ofercie  Wykonawcy ceny brutto i przeliczona według wzoru:

liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 80 pkt.

Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.


4. Ocena punktowa w kryterium „okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie Wykonawcy według poniższych zasad:
1)      Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w następujących okresach: 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące;
2)      liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana
w następujący sposób:
a)    okres gwarancji 12 miesięcy                              0 punktów,
b)    okres gwarancji 18 miesięcy                              5 punktów,
c)    okres gwarancji 24 miesiące                              10 punktów;

      3)   w przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji bądź zaoferowania okresu gwarancji innego niż wymienione w pkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancję na 12 miesięcy i tym samym otrzyma 0 punktów w tym kryterium;

     4)    podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty;

    5)     w przypadku podania przez Wykonawcę dużego okresu gwarancji niż 24 miesiące Zamawiający przyzna 10 punktów w tym kryterium;

    6)     Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych, co oznacza, że Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać odpowiednio 0 albo 5, albo 10 punktów.

5. Ocena punktowa w kryterium „podmiot ekonomii społecznej” oznacza 0 punktów  za brak statusu podmiotu ekonomii społecznej  albo  10  punktów za posiadanie statusu  podmiotu ekonomii społecznej ( informacja – w  Formularzu ofertowym).       

6 . Największa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.


7.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu o cenę i który otrzyma największą liczbę punktów.


8.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                     że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,                       do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 
X. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularzy ofertowych, których wzory  określone zostały  w załącznikach nr 2 i nr 3 do  Zapytania o cenę.  
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie, podaną cyfrowo i słownie. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane
  z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania o cenę , w tym koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, odbioru oraz koszty wymiany reklamowanego produktu, jak i wszelkie inne składki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1)      oczywistych omyłek pisarskich;
2)      oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
XI. Miejsce i termin składania ofert
 1. Ofertę należy złożyć do dnia 02 marca 2021 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
1)   w formie pisemnej osobiście w siedzibie Partnera projektu  czyli w Urzędzie Gminy     w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w godzinach 8.00-14.00 lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”                         ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław, przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”
lub
2)   zeskanowaną pocztą elektroniczną na adres: rozwoj-unislaw@wp.pl przy czym
w temacie wiadomości należy wpisać: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”.
2.Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
3.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania o cenę.

 XII.  Osobą upoważnioną  do kontaktów z Wykonawcami jest:

Alicja Adryan
tel. kom. 609 443 095
e-mail: rozwoj-unislaw@wp.pl     lub    adryan-a@wp.pl

 

XIV.   Dodatkowe  informacje
 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na zwiększeniu bieżącej dostawy.
 2. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu o cenę mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

XV. Załączniki

Integralną częścią niniejszego Zapytania o cenę są następujące załączniki:

1)      Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

2)      Załącznik nr 2+3 – FORMULARZ OFERTOWY do części nr 1 zapytania o cenę oraz do części nr 2 zapytania o cenę.

/-/

Zarząd Stowarzyszenia

Agnieszka Góral

Alicja Adryan

Mirosław Kurdynowski