A A A Od aktywizacji do samorealizacji

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Od aktywizacji do samorealizacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, osi priorytetowej Aktywni na rynku pracy, działania Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie  Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zaprasza do współpracy beneficjentów realizujących projekty w ramach CT9 oraz instytucje pomocy społecznej, integracji społecznej (np. OPS, PCPR, ZAZ, KIS, CIS, WTZ, NGO, OWES) z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego.

Uczestnikiem projektu może być jedynie osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria ogólne uczestnictwa:
· Wiek powyżej 29 lat,
· Osoba pracująca/zamieszkująca na terenie województwa kujawsko - pomorskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
· Status osoby zatrudnionej na umowach krótkoterminowych lub pracy ramach umów cywilno-prawnych, lub tzw. ubodzy pracujący (ich miesięczne zarobki nieprzekraczaną wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).
- W ramach realizowanego projektu oferujemy  wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Więcej informacji o możliwościach wsparcia, harmonogramie jego realizacji, grupie docelowej oraz warunkach udziału w projekcie znajdziesz na www.doradztwobiznesowe.eu    (zakładka projektu: Od aktywizacji do samorealizacji.)

Kontakt do nas: Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, tel. 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu

Biuro projektu: ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław (biuro nr 2 na parterze budynku). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.