A A A Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Unisław

Urząd Gminy Unisław informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 2010, z późniejszymi zmianami)- gminy zostały zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania do prowadzonej przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń.

Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy osób, które już dokonały odpowiedniego zgłoszenia lub są podłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zgłoszenia  te należy składać w Urzędzie Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław (pok. nr 21, II piętro lub sekretariat – pokój nr 10, I piętro)
w terminie do dnia 29 maja 2020 roku.


Na czas zagrożenia epidemiologicznego wypełnione zgłoszenia należy umieszczać w punkcie podawczym Urzędu Gminy.