A A A Klub dziecięcy - nabór uzupełniający


Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w partnerstwie z Gminą Unisław oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt pt. „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław”.
 
Projekt skierowany jest do 24 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, którzy mieszkają w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i należą do jednej z poniższych grup:
  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, (w tym przebywające na urlopie wychowawczym)
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3
 
W ramach projektu utworzono Klub dziecięcy, który rozpoczął działalność od 1 września 2019 r. Przewiduje się że dzięki zwiększeniu liczby miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 opiekunowie i rodzice zyskają możliwość aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy.
 
W związku z rozszerzeniem grupy docelowej o osoby zamieszkujące na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, a nie jak dotąd tylko na terenie Gminy Unisław, od 04.03.2020 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający uczestników projektu.

Nabór potrwa do dnia 13.03.2020 r. Zgłoszenia udziału w projekcie można dokonać składając formularz zgłoszeniowy.

Dokumenty rekrutacyjne od 04.03.2020r. dostępne będą:
- w formie papierowej: w Urzędzie Gminy-sekretariat, GOPS w Unisławiu, ul. Parkowa 20,  86-260 Unisław oraz w biurze projektu: budynek Zespołu Szkół w Unisławiu- sekretariat Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek, ul. Lipowa 31A, 86-260 Unisław.
- w formie elektronicznej: na stronie internetowej www.unislaw.pl oraz fanpage Zielony Zakątek w Unisławiu oraz Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Miś i Margolcia”.
 
Wypełnione przez uczestników dokumenty rekrutacyjne będzie można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (do biura projektu mieszczącego się w budynku Zespołu Szkół w Unisławiu- sekretariat Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek, ul. Lipowa 31A, 86-260 Unisław) w godzinach od 7:00 – 15:00 lub mailowo klubik-unislaw@wp.pl  (skan podpisanych dokumentów, z zastrzeżeniem konieczności doniesienia oryginalnych dokumentów).
 
Biuro Projektu (Budynek Zespołu Szkół w Unisławiu- sekretariat Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek): Lipowa 31A, 86- 260 Unisław, kontakt telefoniczny: 663 168 782.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Regulamin
3. Statut