A A A Ofeta pracy

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ZIELONY ZAKĄTEK” W UNISŁAWIU

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela przedszkola w Niepublicznym Przedszkolu „ Zielony Zakątek” w Unisławiu.

1. Nazwa stanowiska, wymiar pracy:
- Nauczyciel przedszkola - 1 etat
- Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy
- Umowa na zastępstwo

2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe  z zakresu edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
e) znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o stowarzyszeniach. 

3. Wymagania dodatkowe:
a) atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji z  zakresu pracy z dziećmi w  wieku przedszkolnym
b) odpowiedzialność, dokładność, sumienność
c) samodzielność w wykonywaniu zadań
d) umiejętność pracy w zespole oraz w warunkach stresu
e) Systematyczność
f) bardzo dobra organizacja pracy
g) dyspozycyjność, zaangażowanie
h) umiejętność rozwiązywania problemów.

4. Wymagane dokumenty:
- List motywacyjny
- Życiorys (CV)
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
- Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
- Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- Oświadczenie Nauczyciela o niekaralności karami dyscyplinarnymi
- Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru  na  stanowisko nauczyciela przedszkola.

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć na adres: Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” , ul. Lipowa 31A , 86-260 Unisław w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2020 roku, godz. 11:00 z dopiskiem na kopercie  - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ZIELONY ZAKĄTEK” – Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dyrektor po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Szczegółowych informacji udziela dyrektor  Przedszkola – Alina Syrocka (tel. 663 168 782)   
 
Unisław, 07.01.2020 r.
________________________________________________________
 
Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Niepubliczne Przedszkole Zielony Zakątek na potrzeby przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji, oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska."
 
INFORMACJE: Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.