A A A Oferta pracy - Opiekun-Opiekunka


Gmina Unisław ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław realizuje  zadanie w zakresie:
Program operacyjny - RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa - RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo
Działanie - RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie - RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych
Nazwa projektu: „Złota jesień dla seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław
 
Gmina Unisław oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu ogłaszają nabór kandydatów na wolne stanowisko  opiekun/opiekunka w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu.
 
1. Nazwa stanowiska, wymiar pracy:
a) Opiekun/opiekunka – 2 etaty
b) Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy.
 
2. Wymagania niezbędne:
a) doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych w tym zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80 - godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 
3. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka odporność na stres, opanowanie oraz chęć niesienia pomocy,
b) umiejętność rozpoznawania oraz udzielania porad i pomocy dot. zaspokojenia potrzeb,
c) umiejętność tworzenia wspólnie z całym zespołem programu terapii  zajęciowej,
d) umiejętność pobudzania aktywności osoby niesamodzielnej,
e) umiejętność motywowania,
f) umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
g) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z seniorami,
h) sumienność, uczciwość, samodzielność,
i) umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,
b) pomoc w zapewnieniu dostępu do innych usług opiekuńczo- leczniczych,
c) pomoc w wykonywaniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych,
d) pomoc w budowaniu właściwych relacji rodzinnych, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych, pomoc w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych,
e) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb życiowych podopiecznych,
f) wspieranie terapeuty zajęciowego.
 
5. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys (CV)
3. Kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
4. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę
5. inne np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
7. Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
8. Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9. Oświadczenie  o niekaralności karami dyscyplinarnymi
10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekunka/opiekun.
 
6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20  , 86-260 Unisław lub dostarczyć do Urzędu Gminy  w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w  nieprzekraczalnym terminie  do 6 GRUDNIA  2019R. godz.14.15 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko opiekunka/opiekun w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu”.
  
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowych informacji udziela koordynator Dziennego Domu Pobytu – Alicja Adryan  tel. (56) 68 68 026  lub 609 443 095.
 
Projekt „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław realizowany w  Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020.