A A A Oferta pracy - Rehabilitant-Fizjoterapeuta


Gmina Unisław ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław realizuje  zadanie w zakresie:
Program operacyjny - RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa - RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo
Działanie - RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie - RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych
Nazwa projektu: „Złota jesień dla seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław
 
Gmina Unisław oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu ogłaszają nabór kandydatów na wolne stanowisko rehabilitant/fizjoterapeuta w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu.

1. Nazwa stanowiska, wymiar pracy:
a) Rehabilitant/fizjoterapeuta – ½ etatu
b) Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy.
 
2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie min. średnie (technik fizjoterapii), preferowane wyższe
b) staż pracy min.2 lata doświadczenie zawodowego, w tym min 1 rok jako fizjoterapeuta,
c) wysokie umiejętności interpersonalne,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
f) nieposzlakowana opinia wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe- pielęgniarstwo
 
3. Wymagania dodatkowe:
a) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z seniorami,
b) cechy osobowościowe  wytrwałość, odpowiedzialność, obowiązkowość, życzliwość, cierpliwość, opiekuńczość,
c) gotowość udzielania pomocy,
d) umiejętność współdziałania w zespole,
e) poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
f) chęć dokształcania i podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych,
g) odporność na stres
h) wysokie umiejętności interpersonalne.
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Prowadzenie rehabilitacji ruchowej i zajęć sportowo - rekreacyjnych,
b) motywowanie pensjonariuszy do udziału w terapii indywidualnej i grupowej,
c) tworzenie klimatu i atmosfery do pracy w grupie, prowadzenie dokumentacji terapeutycznej,
d) korzystanie z różnych źródeł informacji  w celu doskonalenia umiejętności zawodowych.
 
5. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys (CV)
3. Kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
4. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę
5. Inne np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
7. Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
8. Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9. Oświadczenie  o niekaralności karami dyscyplinarnymi
10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko rehabilitanta/fizjoterapeuty.
 
6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20  , 86-260 Unisław lub dostarczyć do Urzędu Gminy  w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w  nieprzekraczalnym terminie  do 6 GRUDNIA  2019R. godz.14.15 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko rehabilitant/fizjoterapeuta w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu”.
  
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowych informacji udziela koordynator Dziennego Domu Pobytu – Alicja Adryan  tel. (56) 68 68 026  lub 609 443 095.
 
Projekt „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław realizowany w  Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020.