A A A Warsztaty refleksyjne na temat strategii LGD

W związku ze zobowiązaniem LGD do bieżącej analizy procesu wdrażania LSR oraz jego efektów oraz zmian, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przeprowadzi warsztat refleksyjny, który dotyczył będzie zagadnień związanych z realizacją LSR oraz działalnością LGD.

Do udziału w warsztacie LGD zaprasza członków organów LGD – Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz sąsiednich LGD, a także Beneficjentów, osoby zainteresowane wdrażaniem LSR oraz działalnością LGD.
Termin i miejsce przeprowadzenia warsztatu: 15 lutego 2019 r. godz. 10.00 Biuro LGD (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie).

Podczas warsztatu podjęta zostanie dyskusja w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W trakcie warsztatów  i w toku dyskusji wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje związane z realizacją LSR i działalności Biura LGD. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w 2019 roku.

Swoje uczestnictwo w warsztacie należy potwierdzić telefonicznie (56 676 44 36) lub na adres e-mail: Biuro@zakolewisly.pl do dnia 13.02.2019 r.