A A A Oferta pracy w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu - opiekun/opiekunkaGmina Unisław ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław realizuje  zadanie w zakresie: Program operacyjny - RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa - RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo
Działanie - RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie - RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych
Nazwa projektu: „Złota jesień dla seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław

 Gmina Unisław ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
opiekun/opiekuka
w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu.

1. Nazwa stanowiska, wymiar pracy:
a) Opiekunka/opiekun – 2 etaty
b) Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy. 

2. Wymagania niezbędne:
a) doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych w tym zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80 - godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi.
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

3. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka odporność na stres, opanowanie oraz chęć niesienia pomocy,
b) umiejętność rozpoznawania oraz udzielania porad i pomocy dot. zaspokojenia potrzeb,
c) umiejętność tworzenia wspólnie z całym zespołem programu terapii  zajęciowej,
d) umiejętność pobudzania aktywności osoby niesamodzielnej,
e) umiejętność motywowania,
f) umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
g) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z seniorami,
h) sumienność, uczciwość, samodzielność,
i) umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,
b) pomoc w zapewnieniu dostępu do innych usług opiekuńczo- leczniczych,
c) pomoc w wykonywaniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych,
d) pomoc w budowaniu właściwych relacji rodzinnych, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych, pomoc w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych,
e) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb życiowych podopiecznych,
f) wspieranie terapeuty zajęciowego.


5. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys (CV)
3. Kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
4. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę
5. inne np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
7. Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
8. Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, t.j.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekunka/opiekun.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Nabór na stanowisko opiekunka/opiekun w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu” w budynku Zespołu Szkół w Unisławiu – sekretariat Przedszkola Gminnego Krasnoludek, ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław, w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018 roku, godz.10.00.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowych informacji udziela koordynator Dziennego Domu Pobytu – Agnieszka Muziewicz tel. (56) 68 66 032 wew.323.

Projekt Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych
na terenie gminy Unisław
realizowany w Gminie Unisław jest dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata  2014 – 2020