A A A Nabór uczestników Dziennego Domu Pobytu Seniora w UnisławiuGmina Unisław ul.  Parkowa 20, 86-260 Unisław realizuje  zadanie w zakresie:
Program operacyjny
- RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 Oś priorytetowa - RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo
Działanie - RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie - RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych
Nazwa projektu: „Złota jesień dla seniora” –
utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław

Gmina Unisław
ogłasza nabór uczestników
Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu

Gmina Unisław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłaszają nabór uczestników do projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Unisławiu.

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej osób niesamodzielnych z terenu Gminy Unisław poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących Gminę Unisław.

Zadanie będzie realizowane w dobrze wyposażonym, wyremontowanym budynku znajdującym się w Zespole Szkół w Unisławiu ul. Lipowa 31, od 01.06.2018r. pięć dni w tygodniu w godz. 8.00-16.00.

W ramach projektu oferujemy:
-  opiekę wykwalifikowanych opiekunów,
-  opiekę medyczną świadczoną przez  pielęgniarkę,
-  opiekę rehabilitacyjną świadczoną przez rehabilitanta ,
-  zajęcia ruchowe prowadzone przez instruktora ,
-  zajęcia animacyjne prowadzone przez animatorów ,
-  zajęcia z zakresu obsługi komputera i internetu ,
- zaspokojenie potrzeb życiowych m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu,
- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
- wyżywienie,
- umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo,
- dostęp do książek i środków przekazu,
- organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
- pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej,
- pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw codziennych (np. pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia, urzędami, bankami),
- DDP funkcjonować  będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.
 
Projekt przewiduje  trzy  posiłki dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad). W trakcie trwania projektu od czerwca 2018 do kwietnia  2019 planujemy przeprowadzić szereg wyjazdów integracyjnych w różne, ciekawe miejsca.
 
Kryteria rekrutacji: 
Pierwszeństwo w zapewnieniu miejsca w DDP będą miały osoby:
- niepełnosprawne i niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej;
- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;
- ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
- z niepełnosprawnością sprzężoną/zaburzeniami psychicznymi-/z niepełnosprawnością intelektualną/całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
- korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
(indywidualnie lub jako rodzina);
- zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych planach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji
 
W  przypadku osób, które osiągają dochód powyżej 150% kryterium dochodowego, decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej usług opiekuńczych będzie poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej (wywiad środowiskowy).

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w biurze projektu, które znajdować się będzie w budynku  Zespołu  Szkół w Unisławiu – Przedszkole Gminne ''Krasnoludek'' (sekretariat). Potencjalnym uczestnikom/czkom zostanie zapewniony dostęp do dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu i na stronie internetowej Wnioskodawcy.  Potencjalni uczestnicy/czki projektu będą mogli składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w biurze projektu.
 
Mając na uwadze krótki czas do otwarcia Dziennego Domu Pobytu, prosimy o składanie wniosków do 25.05.2018r. w biurze projektu tj. sekretariat Przedszkola Gminnego ''Krasnoludek'' w Unisławiu mieszczącego się w budynku Zespołu Szkół w Unisławiu przy ulicy Lipowej 31.
 
Szczegółowych informacji udziela koordynator Dziennego Domu Pobytu – Agnieszka Muziewicz, tel. (56) 68 66 032 wew.323.
 

Unisław, 08.05.2018r.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.