Przeczytaj koniecznie

15.11.2019

Gmina Unisław oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu ogłaszają nabór uczestników do projektu pt.: ''Złota jesień dla Seniora''

Gmina Unisław ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław realizuje  zadanie w zakresie: Program operacyjny - RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa - RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie - RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie - RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu : „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław   Gmina Unisław oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu ogłaszają nabór uczestników do projektu pt.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław.   Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej osób niesamodzielnych z terenu Gminy Unisław poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących Gminę Unisław. Zadanie będzie realizowane w dobrze wyposażonym, wyremontowanym budynku znajdującym się w Zespole Szkół w Unisławiu ul. Lipowa 31, od 01.01.2020r. pięć dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30.   W ramach projektu oferujemy: -  opiekę wykwalifikowanych opiekunów, -  opiekę medyczną świadczoną przez  pielęgniarkę, -  opiekę rehabilitacyjną świadczoną przez rehabilitanta , -   zajęcia animacyjne prowadzone przez animatorów , -  zaspokojenie potrzeb życiowych m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu, - usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, - wyżywienie, - umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo, - dostęp do książek i środków przekazu, - organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, - pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, - pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw codziennych (np. pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia, urzędami, bankami), - DDP funkcjonować  będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. Zapewniamy również możliwość wcześniejszej wizytacji placówki (kontakt w celu umówienia się: Alicja Adryan tel. 609 443 095).   Projekt przewiduje  trzy  posiłki dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad). W trakcie trwania projektu od stycznia  2020 do grudnia 2020 planujemy przeprowadzić szereg wyjazdów integracyjnych w różne, ciekawe miejsca.   Kryteria rekrutacji: Pierwszeństwo w zapewnieniu miejsca w DDP będą miały osoby: - niepełnosprawne i niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej; - mieszkające na terenie Gminy Unisław: - doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego; - ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; - z niepełnosprawnością sprzężoną/zaburzeniami psychicznymi-/z niepełnosprawnością intelektualną/całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; - korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina); - zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych planach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.   W  przypadku osób, które osiągają dochód powyżej 150% kryterium dochodowego, decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej usług opiekuńczych będzie poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej (wywiad środowiskowy).   Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w biurze projektu, które znajdować się będzie w budynku  Gminy Unisław , ul. Parkowa 20  oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu ( ul. Parkowa 20).  Potencjalnym uczestnikom/czkom zostanie zapewniony dostęp do dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu i na stronie internetowej Wnioskodawcy.  Potencjalni uczestnicy/czki projektu będą mogli składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w biurze projektu.                                                             Mając na uwadze krótki czas do otwarcia Dziennego Domu Pobytu, prosimy o składanie wniosków do 10.12.2019r. w biurze projektu  tj. Gmina  Unisław , ul. Parkowa 20 (sekretariat – I piętro) lub w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu ( ul. Parkowa 20 – parter).    Szczegółowych informacji udziela koordynator Dziennego Domu Pobytu – Alicja Adryan (tel. (56) 68 68 026 lub 609 443 095.   Projekt „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław realizowany w  Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020.

więcej: ›

25.05.2018

Szansa na stypendium

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? Masz artystyczną duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju!

więcej: ›

15.06.2016

Zapraszamy na Dni Unisławia

ZAPRASZAMY NA DNI UNISŁAWIA  

więcej: ›

07.06.2016

Zbiórki objazdowe odpadów

Zbiórki objazdowe odpadów odbędą się w dniach 06.06.2016 – 09.06.2016r. oraz 10.10.2016 – 13.10.2016r.

więcej: ›

02.06.2016

Zaproszenie do Grzybna na festyn rodzinny

Towarzystwo Oświatowe „Od Nowa” zaprasza wszystkich do aktywnego uczestnictwa w festynie rodzinnym TRADYCJA NA WSI - NASZA PRZYSZŁOŚĆ

więcej: ›

28.04.2016

Internauci – Walczymy o plac zabaw!

Możemy wygrać w Unisławiu wyjątkowy plac zabaw Nivea. W konkursie startujemy po raz drugi

więcej: ›

21.04.2016

Pobór krwi w Unisławiu

K rwiodawców zapraszamy  w sobotę, 30 kwietnia w godz. 12:00 do 15:00.

więcej: ›

20.04.2016

Program Wzmacniania Rodziny

Jeżeli jesteś RODZICEM LUB OPIEKUNEM dziecka w wieku 10-14 lat, to zapraszamy Cię na PROGRAM WZMACNIAIA RODZINY.

więcej: ›

18.03.2016

Rodzina 500+ - jak złożyć wniosek przez Internet

E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

więcej: ›

18.03.2016

Można składać wnioski dotyczące wymarznięcia upraw

Zawiadamia się wszystkich rolników, którzy ponieśli straty w wyniku ujemnych skutków przezimowania, o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych

więcej: ›

20.01.2016

Komunikat Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego

Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego uprzejmie informuje, że termin płatności za miesiąc grudzień 2015 r mija w dniu 20 stycznia 2016r.

więcej: ›

14.01.2016

Nieodpłatna pomoc prawna

Zapraszamy do korzystania z oferowanej bezpłatnej pomocy prawnej.

więcej: ›

07.01.2016

Rodzina 500 plus - uwaga na próby wyłudzenia!

Rodzina 500 plus - uwaga na próby wyłudzenia! (Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 04.01.2016r.)

więcej: ›

15.12.2015

Fabryka św. Mikołaja – przyjdź koniecznie

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gm. Unisław na świąteczne spotkanie przy choince z wójtem Jakubem Danielewiczem

więcej: ›

09.12.2015

Wycieczka do Przysieka na Jarmark Adwentowy

Wyjazd do Przysieka na Jarmark Adwentowy odbędzie się w sobotę, 12 grudnia.

więcej: ›

08.12.2015

Przerwa w dostawie wody - 9 grudnia

W związku z koniecznością wymiany urządzeń sieci wodociągowej informujemy, że w dniu 9 grudnia (środa) w godzinach od 9:00 do 13:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z wodociągu gminnego

więcej: ›

08.12.2015

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością wymiany urządzeń sieci wodociągowej informujemy, że w dniu 8 grudnia (wtorek) w godzinach od 8:00 do 13:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z wodociągu gminnego

więcej: ›

23.11.2015

Wybory sołtysa w Unisławiu

Zarządzenie Wójta Gminy Unisław z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Unisław.

więcej: ›

18.11.2015

Harmonogram wywozu odpadów na 2016r.

Związek Gmin Powiatu Chełmińskiego informuje o terminach wywozu odpadów komunalnych oraz terminach objazdowych zbiórek odpadów na rok 2016.

więcej: ›