A A A Trwa nabór wniosków dotyczących unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Unisław w roku 2016

Wójt Gminy Unisław informuje, że mieszkańcy Gminy Unisław mogą ubiegać się o środki finansowe na demontaż, transport oraz unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Unisław.

Do dnia 8 stycznia 2016 r. Urząd Gminy w Unisławiu prowadzi nabór wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

Formularze wniosków i wymagane dokumenty dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy w Unisławiu.

Zadanie zostanie zrealizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę do WFOŚiGW w Toruniu i przyznaniu dotacji. Gmina Unisław zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania w przypadku nieotrzymania dofinansowania.

Dofinansowanie może stanowić 100% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 1.000,00 zł do każdej tony zdemontowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego - nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie.

Środki zostaną zrefundowane jedynie w przypadku przeprowadzenia prac przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Gminy Unisław w drodze przetargu.

Zgodnie z przepisami prawa demontażem, transportem i unieszkodliwieniem lub zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest mogą zajmować się tylko i wyłącznie specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Unisławiu nr tel. (56) 68 66 006.

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie (wniosek) zamiaru wywozu i unieszkodliwienia azbestu

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością

3. Oświadczenie (druk WFOŚiGW)

4. Oświadczenie o max kwocie dofinansowania

5. Oświadczenie o pomocy publicznej (druk WFOŚiGW),

oraz dodatkowo gdy azbest znajduje się na dachu i wymagane jest zgłoszenie wymiany poszycia dachu

6. Kopia mapy zasadniczej działki na której znajduje się budynek przeznaczony do demontażu wyrobów zawierających azbest w skali 1:1000 – ul. Dworcowa 1 (budynek Urzędu Miasta Chełmno).


Czytaj

Dokumenty do pobrania


Dokumenty należy składać do 8 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław.