Organizacje pozarządowe A A A

NGO

Gminę tworzy dziesięć wsi: Błoto, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Głażewo, Gołoty, Grzybno, Kokocko, Raciniewo, Stablewice i Unisław, które składają się na dziewięć sołectw. Gmina liczy ponad 6830 mieszkańców. Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Unisław, która pełni funkcję głównego ośrodka administracyjno-usługowego gminy.

Od kilku już lat Gmina Unisław nawiązuje dialog i współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej obszarze. Współdziałanie jednostek sektora non profit z samorządem terytorialnym gminy wynika ze wspólnych interesów i działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej. Wszystkie organizacje funkcjonujące na terenie gminy działają prężnie realizując swoje statutowe cele. Gmina Unisław wspiera organizacje pozarządowe zarówno w postaci finansowej jak i pozafinansowej. Ta druga forma współpracy realizowana jest przez prowadzone konsultacje, które odbywają się corocznie. W ramach wspólnych ustaleń powstaje koncepcja współdziałania na linii JST - NGO na kolejny rok. Rada Gminy w drodze uchwały przyjmuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego, który to program jest podstawowym drogowskazem i wyznacznikiem wspólnych działań. Wójt Gmi­ny Unisław ogłasza corocznie konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla NGO.

W ramach współpracy pozafinansowej Gmina bezpłatnie udostępnia organizacjom min. sprzęt, sale na zajęcia, halę sportową, samochód. Dzięki temu NGO mogą skuteczniej i w szerszym zakresie realizować swoje pomysły i projekty na rzecz lokalnej społeczności.

Osoba odpowłedzialna za wspófcracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami w/w organizacji i podmiotów. Zarówno Gmina jak i organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przekazują sobie na bieżąco informacje dot. planowa­nych działań.

Najlepszym przykładem dobrych praktyk jest realizacja przez NGO z terenu gminy Unisław ofert na wykonywanie zadań pubicznych:

1) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży organizacja zajęć terapeutycznych, zakup specjalistycznego sprzętu do terapii, organizacja wyjazdów i pikników integracyjnych).

2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rozwój sportu kwalifikowa­nego w różnych dyscyplinach sportu.

3) Działania organizacji często są kierowane do szerszej grupy osób.

Gmina Unisław dotuje również dzałalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, które w szczególności dbają o bezpieczeństwo mieszkań­ców w trakcie pożaru, powodzi i innych klęsk żywiołowych.

Współpraca samorządu terytorialnego Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi przyczyniła się do skutecznej reaizacji zadań publicznych oraz podniesienia ich efektywności. Wszystkie w/w przedsięwzięcia integrują społeczność lokalną która bierze aktywny udział w proponowanych tumrejach, zajęciach, festynach i innych ciekawych formach spędzania wolnego czasu. Dalszy dialog i współdziałanie z NGO należy do jednych z priorytetowych zamysłów Gminy Unisław obecnie jak i na kolejne lata.

Organizacje pozarządowe: Artykuły

19.02.2013

Zarządzenie nr 0050.19.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Dział: Organizacje pozarządowe

Zarządzenie nr 0050.19.2013 Wójta Gminy Unisław z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert

więcej ›

13.02.2013

Zarządzenie Wójta Gminy Unisław ws. powołania komisji konkursowej

Dział: Organizacje pozarządowe

Zarządzenie nr 0050.16.2013 Wójta Gminy Unisław z dnia 13 lutego 2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2013r.

więcej ›

11.02.2013

Nabór do Komisji Konkursowej

Dział: Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Unisław w sprawie powołania Komisji Konkursowej dot. konkursu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

więcej ›

04.02.2013

Nabór do Komisji Konkursowej

Dział: Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie Wójta Gminy Unisław w sprawie naboru do Komisji Konkursowej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2013.

więcej ›

23.01.2013

Otwarty konkurs ofert

Dział: Aktualności

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

więcej ›

16.01.2013

Otwarty konkurs ofert

Dział: Aktualności

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

więcej ›

16.11.2012

Informacja z przebiegu konsultacji projektu: „Program współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.”

Dział: Organizacje pozarządowe

Konsultacje zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale Rady Gminy Unisław nr VIII/39/10 z dnia 29 października 2010r.

więcej ›

05.11.2012

Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

Dział: Organizacje pozarządowe

Konsultacje projektu rocznego Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi

więcej ›

07.03.2012

Ogłoszenie wyników konkursu na wykonanie zadań publicznych

Dział: Organizacje pozarządowe

Zarządzenie nr 0050-17/12 Wójta Gminy Unisław - ORGANU z dnia 7 marca 2012 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2012r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.   Treść zarządzenia

więcej ›

28.02.2012

Zarządzenie zmieniające ws. ogłoszenia wyników konkursu

Dział: Organizacje pozarządowe

Zarządzenie nr 0050-14/12 Wójta Gminy Unisław - ORGANU z dnia 28 lutego 2012r. zmieniające Zarządzenie nr 0050-10/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofertna wykonanie zadań publicznych w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

więcej ›

22.02.2012

Ogłoszenie wyników konkursu

Dział: Organizacje pozarządowe

Zarządzenie nr 0050-10/12 Wójta Gminy Unisław - ORGANU z dnia 22 lutego 2012 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

więcej ›

08.02.2012

Ogłoszernie Wójta Gminy Unisław o naborze do Komisji Konkursowej

Dział: Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie Wójta Gminy Unisław w sprawie naboru osób do Komisji Konkursowej. Przedmiot konkursu, dla którego powołana zostanie Komisja Konkursowa: działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

więcej ›

01.02.2012

Nabór do Komisji Konkursowej

Dział: Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie Wójta Gminy Unisław w sprawie naboru do Komisji Konkursowej

więcej ›

17.01.2012

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Dział: Organizacje pozarządowe

Zarządzenie nr 0050-4/12 Wójta Gminy Unisław - ORGANU z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

więcej ›

17.01.2012

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Dział: Organizacje pozarządowe

Zarządzenie nr 0050-5/12 Wójta Gminy Unisław - ORGANU z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

więcej ›