A A A Krótki opis projektu.


Gmina Unisław realizuje projekt pt. „Złota jesień dla Seniora – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław"  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej dla 30 osób niesamodzielnych z Gminy Unisław poprzez utworzenie nowych miejsc w DDP w terminie 08.05.2018 – 30.04.2020.

Grupę docelową stanowią 30 niesamodzielnych, niepełnosprawnych osób starszych, wykluczonych społecznie z gminy Unisław. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną lub osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby niesamodzielne.

W projekcie zaplanowano następujące działania: Adaptację sal i łazienki na DDP, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, realizację usług opiekuńczych świadczonych w lokalnej społeczności, realizacja usług opieki zdrowotnej oraz usług rehabilitacyjnych, realizacja aktywizacji i animacji społecznej.

 

W projekcie realizowane będą wskaźniki:

A. Wskaźniki produktu: 1.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie:30. 2.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie:30.

B. Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 15. 2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 15.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa - RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie - RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie - RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych

Wartość projektu: 788 139,65 zł

Wartość dofinansowania: 725 088,47zł