A A A Przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Unisławiu

Tytuł zadania:
„Przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Unisławiu”

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz budżetu Powiatu Chełmińskiego i Gminy Unisław – Umowa Nr 20G/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
Zakres rzeczowy zadania, m.in.:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Roboty pomiarowe,
3) Roboty ziemne,
4) Wykonanie podbudowy pod drogę, zjazdy i chodniki,
5) Wykonanie nawierzchni dróg z mieszanek mineralno-asfaltowych,
6) Wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników z kostki betonowej.
7) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu (montaż oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego),
8) Montaż oświetlenia ulicznego na ulicy Magazynowej (na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Grudziądzkiej).

Okres realizacji zadania:
- rozpoczęcie realizacji zadania – data zawarcia umowy z wykonawcą: 23 marca 2016 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania – data podpisania protokołu końcowego odbioru robót: 04.08.2016 r.
- zakończenie finansowe zadania – tj. zapłata faktur ze środków wkładu własnego Beneficjenta: do 30.09.2016 r.

Plakat