A A A Oferta pracy dla nauczyciela przedszkola

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ZIELONY ZAKĄTEK” W UNISŁAWIU
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela przedszkola w: Niepublicznym Przedszkolu „ Zielony Zakątek” w Unisławiu
 
1. Nazwa stanowiska, wymiar pracy:
a) Nauczyciel przedszkola - 1 etat
b) Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy
c) Umowa na zastępstwo

2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe  z zakresu edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
e) znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o stowarzyszeniach. 
 
3. Wymagania dodatkowe:
a) atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji z  zakresu pracy z dziećmi w  wieku przedszkolnym
b) odpowiedzialność, dokładność, sumienność
c) samodzielność w wykonywaniu zadań
d) umiejętność pracy w zespole oraz w warunkach stresu
e) systematyczność
f) bardzo dobra organizacja pracy
g) dyspozycyjność, zaangażowanie
h) umiejętność rozwiązywania problemów.
 
4. Wymagane dokumenty:
1.List motywacyjny
2. Życiorys (CV)
3.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
4.Kwestionariusz osobowy
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
7. Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
8. Oświadczenie Nauczyciela o niekaralności karami dyscyplinarnymi
9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru  na  stanowisko nauczyciela przedszkola.

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć na adres: Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” , ul. Lipowa 31A , 86-260 Unisław w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2018 roku, godz. 11:00 z dopiskiem na kopercie  - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ZIELONY ZAKĄTEK” – Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Szczegółowych informacji udziela dyrektor  Przedszkola – Alina Syrocka (tel. 663 168 782)   
 
Unisław, 10.09.2018r.