A A A Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą i montażem mebli

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E NR 4/2018
Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli
w ramach Projektu pn.: „Przygoda Malucha –
utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław”
nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”
ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław
NIP: 875-15-55-613
Nr tel: + 48 (56) 68 68 734
adres e-mail: rozwoj-unislaw@wp.pl

II. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem mebli w ramach Projektu pn. „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław”, nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.01. Wychowanie przedszkolne.

III. Sposób udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, o którym mowa w sekcji 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.) jako rozeznanie rynku.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem mebli na potrzeby realizacji Projektu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Unisławiu z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 31A 86-260 Unisław.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble:
1) były fabrycznie nowe, nieużywane, z bieżącej produkcji;
2) posiadały co najmniej parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
3) znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, kompletnym i gotowym do użytkowania;
4) spełniały wymagane prawem powszechnie obowiązującym normy i były wolne od wad prawnych;
5) posiadały dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;
6) posiadały ustalony okres gwarancji jakości udzielony przez Wykonawcę nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wyklucza dostawę mebli powystawowych.

V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
3. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy zamówienia - niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na mniejsze części. Oferty na wykonanie niekompletnego przedmiotu zamówienia podlegają odrzuceniu.

VI. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 15 czerwca 2018 r.
2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Unisławiu, ul. Lipowa 31 A, 87 -260 Unisław oraz dwie Filie Przedszkola mieszczące się w:
- Grzybnie (w budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Grzybno 61, 86-260 Unisław),
- Kokocku (w budynku Szkoły Podstawowej w Kokocku, Kokocko 32, 86-260 Unisław).
Szczegółową informację o miejscu dostawy poszczególnych elementów zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

IX. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) cena brutto (C) o znaczeniu 90 % (90 pkt.);
2) okres na jaki udzielona jest przez Wykonawcę gwarancja na dostarczony sprzęt (G) o znaczeniu 10 % (10 pkt.).
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
L = C +G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „cena brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „okres gwarancji”.
2. Ocena punktowa w kryterium „cena brutto” dokonana zostanie na podstawie wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny brutto i przeliczona według wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 90 pkt.
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
3. Ocena punktowa w kryterium „okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie Wykonawcy według poniższych zasad:
1) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w następujących okresach: 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;
2) liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób:
a) okres gwarancji 12 miesięcy 0 punktów,
b) okres gwarancji 18 miesięcy 5 punktów,
c) okres gwarancji 24 miesiące 10 punktów;
2) w przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji bądź zaoferowania okresu gwarancji innego niż wymienione w pkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancję na 12 miesięcy i tym samym otrzyma 0 punktów w tym kryterium;
3) podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty;
4) w przypadku podania przez Wykonawcę dużego okresu gwarancji niż 24 miesiące Zamawiający przyzna 10 punktów w tym kryterium;
5) Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych, co oznacza, że Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać odpowiednio 0 albo 5, albo 10 punktów.
4. Największa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym i który otrzyma największą liczbę punktów.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub oświadczenia przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie podając ją cyfrowo i słownie. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego, w tym koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, odbioru i montażu w miejscu dostawy oraz koszty realizacji postanowień gwarancyjnych, naprawy lub wymiany reklamowanego towaru, jak i wszelkie inne składki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji oczywistych omyłek rachunkowych
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XI. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 23 maja 2018 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 10.00-15.00 lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław, przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Meble - Projekt Przygoda Malucha”, lub
2) zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: rozwoj-unislaw@wp.pl przy czym w temacie wiadomości należy wpisać: „Meble - Projekt Przygoda Malucha”.
2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.

XII. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Alicja Adryan tel. kom. 609 443 095;

XIII. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na zwiększeniu bieżącej dostawy.
2. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z dnia 19 lipca 2017 r.

XIV. Załączniki
Integralną częścią niniejszego Zapytania ofertowego są następujące załączniki:


/-/
Zarząd Stowarzyszenia
Alicja Adryan
Michalina Maniszewska
Mirosław Kurdynowski

__________________________________________________________