A A A Zapytanie ofertowe


Unisław, dnia 30.01.2018r.


ZAPYTANIE  OFERTOWE

W związku z realizacją w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2018 r. projektu PRZYGODA MALUCHA – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław, realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania  10.02.01. Wychowanie przedszkolne, Niepubliczne Przedszkole "Zielony Zakątek” w Unisławiu składa zapytanie ofertowe dotyczące ceny dostawy i montażu  wykładziny PCV TARKETT Specjal Plus z wywinięciem cokołu na ścianę wraz z kompletnym przygotowaniem podłoża w pomieszczeniach przedszkolnych:


I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa  i montaż  wykładziny PCV TARKETT Specjal Plus z wywinięciem cokołu na ścianę wraz z kompletnym przygotowaniem podłoża w pomieszczeniach przedszkolnych:

Razem powierzchna płaska (oddziały:  Grzybno, Kokocko, Unisław) – ok. 500m2

Ilość potrzebnej wykładziny  do realizacji zlecenia wraz z cokołami 10cm  i odpadem technologicznym – ok. 590m2


II. Charakterystyka zamówienia:

Zakres prac: zerwanie starych z wykładzin PCV oraz listew i ich utylizacja po stronie zamawiającego, przygotowanie podłoża betonowego pod wylewkę, szlifowanie posadzki, szpachlowanie ubytków, gruntowanie posadzki, wykonanie wylewek wygładzających do 3 mm, szlifowanie wylewki, dostawa i montaż wykładzin PCV TARKETT Specjal Plus z wywinięciem cokołu na ścianę na wysokość 10cm, sznury spawalnicze, kleje do wykładzin PCV , konserwacja wykładzin, wykończenie progowe oraz wszystkie materiały potrzebne do realizacji zadania: masa szpachlowa, wylewka, grunt, kleje , środki konserwujące.

 

III Charakterystyka terenu

Wykładzina montowana będzie  w trzech ośrodkach przedszkolnych: Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Unisławiu (budynek Zespołu Szkół w Unisławiu),   Filia Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek” w Grzybnie ( budynek  Szkoły Podstawowej w Grzybnie), Filia Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek” w Kokocku ( budynek  Szkoły Podstawowej w Kokocku).

 

IV. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę ofertową netto i brutto

2. Opis sposobu obliczenia ceny:

a) Wykonawca określi łączną cenę oferty brutto obejmującą  całkowitą wartość   wykonania usługi  przy zerwanej wykładzinie po stronie zamawiającego.

b) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu technicznego, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

 

V. Pozostałe warunki

Termin nadsyłania ofert: do dnia 07.02.2018r.. , do godz. 15:00, w dowolnie wybrany przez siebie sposób, tj.:

- pisemnie na adres: Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”, ul. Lipowa 31A, 86-260UNISŁAW

- e-mail na adres: przygodamalucha@wp.pl

- osobiście.

1.
Termin związania z ofertą: 30 dni.

2.
Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do dnia 28.02.2018r.

4.
Okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy.

5.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Alina Syrocka , tel. 663 168 782.