A A A KUBUŚ PUCHATEK z nowym projektem

Logotypy


Tytuł projektu: "Przedszkole na wsi – dobra rzecz”.

Beneficjent: Towarzystwo Oświatowe  „Od Nowa” w Grzybnie

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania  9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umowa nr UM_SP.433.1.384.2012 zawarta w dniu 05 grudnia 2012 r.


Celem projektu jest wzrost udziału dzieci z terenów wiejskich w wieku od 2,5 do 5 lat w edukacji przedszkolnej. Projekt zakłada utworzenie oddziałów przedszkolnych w Niepublicznym Przedszkolu „Kubuś Puchatek” w Grzybnie, Unisławiu i Kokocku, w którym 120 dzieci zostanie objętych edukacją przedszkolną.

 

Termin realizacji projektu:   01.09.2012 – 31.08.2014r.

 

Źródła finansowania projektu                                 Wartość (w zł)

Całkowita wartość projektu:                                                972 450,58

 - EFS – środki Unii Europejskiej:                                         874 308,18

- Budżet państwa – środki krajowe:                                       98 142,40

- wkład własny:

- prywatny:                                                                        115 461,64

- JST:                                                                                 56 147,28