A A A „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”


Tytuł projektu: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.


Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - Umowa o powierzenie grantu o numerze 875-148-68-46 zawarta w dniu 02 lipca 2020 r.

W ramach projektu został dokonany zakup 45 komputerów przenośnych, które zostaną przekazane do 4 szkół na terenie gminy Unisław.

 

Planowany okres realizacji projektu: 15.06.2020 r. – 31.12.2020 r.

Źródła finansowania projektu

Koszty projektu
PLN

Koszty całkowite ogółem (brutto)

74.999,25

Koszty kwalifikowalne ogółem

74.999,25

Wkład UE (EFRR - 100% kosztów kwalifikowalnych)

74.999,25