A A A Przedszkole na wsi - ważna rzecz w Grzybnie

Nagłówek


Tytuł projektu:
"Przedszkole na wsi –ważna rzecz”.


Beneficjent : Towarzystwo Oświatowe  „Od Nowa” w Grzybnie


Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umowa nr UM_PR.433.1.628.2011 zawarta w dniu 15 lipca 2011 r.

Celem projektu jest wzrost udziału dzieci z terenów wiejskich w wieku od 3 do 5 lat w edukacji przedszkolnej.
Projekt zakłada utworzenie oddziału przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Kubuś Puchatek” w Grzybnie,  w którym 20 dzieci zostanie objętych edukacją przedszkolną.

 
Termin realizacji projektu:   01.08.2011 – 31.08.2012r.

Źródła finansowania projektu

Wartość
(w zł)

Całkowita wartość projektu:

49 190,00

 - EFS – środki Unii Europejskiej:

41 811,50

 - Budżet państwa – środki krajowe:

7 378,50