A A A Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego (edycja 2005/2006)


"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa".


Program „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko – Pomorskiego” – edycja Programu 2005/2006, została zrealizowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Stypendium zostało przyznane 27 uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Unisławiu, pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz legitymującym się stałym miejscem zameldowania na obszarach wiejskich.
Wielkość pomocy stypendialnej zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą zameldowanych na terenach wiejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław, została uzależniona od średniej ocen za rok szkolny 2004/2005 oraz wielkości dochodu miesięcznego na jednego członka rodziny.
Zgodnie z decyzją Komisji Stypendialnej wysokość wypłacanego wynosiła od 30,00 zł 120,00 zł.


Źródło finansowania projektu
Kwota przyznanego dofinansowania
w PLN
% dofinansowania
Europejski Fundusz Społeczny 12.380,34 68,05
Budżet Państwa 5.812,66 31,95
Razem 18.193,00 100,00