A A A Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego (edycja 2006/2007)

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków budżetu państwa".


Program „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko – Pomorskiego” – edycja Programu 2006/2007, została zrealizowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Z programu stypendialnego korzysta 6 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Unisławiu, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz legitymujących się stałym miejscem zameldowania na obszarach wiejskich.
Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem  na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą zameldowanych na terenach wiejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław, wysokość wypłacanego stypendium wynosi 250 zł.


Źródło finansowania projektu Kwota przyznanego dofinansowania
w PLN
% dofinansowania
Europejski Fundusz Społeczny 10.792,05
68,05
Budżet Państwa 5.066,95 31,95
Razem 15.859,00 100,00