A A A Projekt GOPS 'MÓWIMY NIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU'


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu w ramach pozyskania środków z
Europejskiego Funduszu Społecznego


złożył wniosek o przyznanie funduszy na realizację projektu systemowego
pt. „MÓWIMY NIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU”,w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu  VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących na terenie gminy, nie pracujących, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby w/w będą w ramach programu korzystały z doradztwa zawodowego, poradnictwa prawnego i psychologicznego, zajęć z zakresu obsługi komputera oraz szkoleń zawodowych.
    Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia aktywności zawodowej bebeficjentów, poprawy ich sytuacji materialnej oraz zwiększenia motywacji do podjęcia pracy poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności psychospołecznych, a co za tym idzie zminimalizowania wykluczenia społecznego tych osób.