A A A Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009

„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”

Projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie wszystkich 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, 3 miast prezydenckich (Toruń, Grudziądz, Włocławek) oraz Gminy Unisław.
Celem projektu jest przyczynianie się do tworzenia warunków równych szans edukacyjnych i podniesienia zdolności uczniów szkół oferujących kształcenie zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim do przyszłego zatrudnienia.
W ramach projektu uczniowie ze szkół objętych kształceniem zawodowym wdrożą w roku szkolnym 2008/2009 programy rozwojowe dostosowujące kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy poprzez:

  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii ICT – kursy pozwalające na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL),
  • wyposażenie szkół z regionu w nowoczesne materiały dydaktyczne, zapewniające wysoką jakość kształcenia.

 
Kurs ECDL obejmuje 7 modułów tematycznych, w tym 1 moduł teoretyczny i 6 modułów praktycznych. Każdy z modułów zostanie zakończony egzaminem, po zdaniu których otrzymuje się „komputerowe prawo jazdy”.
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Unisławiu uczestniczący w kursie spełniający wymagania określone w szczegółowym regulaminie mają opłacony udział w kursie i koszty jednokrotnego podejścia do egzaminów, oraz otrzymają też niezbędne do nauki materiały dydaktyczne.
 
Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym – www.efs.gov.pl
 
Więcej informacji nt. Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – www.ecdl.com.pl