A A A Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku

Logo


Tytuł projektu:
"Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku".

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umowa nr UM_PR.433.1.552.2011 zawarta w dniu 6 lipca 2011 r.

Celem projektu jest wzrost udziału dzieci z terenów wiejskich w wieku od 3 do 5 lat w edukacji przedszkolnej.
Projekt zakłada utworzenie punktu przedszkolnego w Kokocku, w którym 11 dzieci zostanie objętych edukacją przedszkolną.

 
Termin realizacji projektu: sierpień 2011 – lipiec 2012 r.

Źródła finansowania projektu

Wartość
(w zł)

Całkowita wartość projektu:

49.926,00

 - EFS – środki Unii Europejskiej:

42.437,10

 - Budżet państwa – środki krajowe:

7.488,90