A A A Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Unisław

Człowiek - najlepsza inwestycja

"Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych
mieszkańców gminy Unisław”


Projekt pn. "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Unisław”, współfinansowany jest ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt zapewnia uczestnikom kursu możliwość podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych umożliwiających większą mobilność na rynku pracy oraz ułatwiających korzystanie z istniejącej technologii informacyjnej. 

Źródło finansowania projektu Kwota przyznanego dofinansowania
w PLN
% dofinansowania

Europejski Fundusz Społeczny 42.253,50 85,00
Budżet Państwa 7.456,50 15,00
Razem 49.710,00 100,00


Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych  (ECDL European Komputer Driving Licence – Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy):

  • potwierdza znajomość i umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie obsługi aplikacji biurowych i korzystania z Internetu,
  • został opracowany przez Unię Europejską,
  • jest uznawany w 140 krajach na całym świecie w tym w każdym kraju w Europie.

Kurs ECDL obejmuje 7 modułów tematycznych, w tym 1 moduł teoretyczny i 6 modułów praktycznych. Każdy z modułów zostanie zakończony egzaminem, po zdaniu których otrzymuje się „komputerowe prawo jazdy”.

Uczestnicy kursu spełniający wymagania określone w szczegółowym regulaminie mają opłacony udział w kursie i koszty jednokrotnego podejścia do egzaminów, oraz otrzymają niezbędne do nauki materiały dydaktyczne.

Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym –  www.efs.gov.pl

Więcej informacji nt. Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych –  www.ecdl.com.pl