A A A Komunikat Kierownika GOZ - zmiany w funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia

ZARZĄDZENIE nr.1/03/2020
Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu
Z dnia 13.03.2020 dotyczące zmiany organizacji pracy i funkcjonowania Zakładu.

W związku z panującą pandemią corona wirusa , w celu ograniczenia i zminimalizowania zagrożeń  z tego płynących dla pacjentów jak i pracowników zarządzam wprowadzenie z dniem 15.03.2020 następujących zmian:

1/ Zamknięte zostaną główne  drzwi wejściowe do przychodni.

2/Udostępnione zostaje wejście awaryjne / przez rowerownię / w której
     zostanie uruchomiony punkt informacyjno – selekcyjny.

3/Pracownik medyczny obsługujący ten punkt będzie zobowiązany do zbierania wywiadu dotyczącego obecnego stanu zdrowia pacjenta /petenta/ pod kątem możliwości infekcji corona wirusem;
w przypadku braku objawów  choroby  lub możliwości jej wystąpienia/ na podstawie zebranego wywiadu/
pacjent zostanie skierowany do : poradni POZ , Gabinetu Stomatologicznego , Gabinetów Rehabilitacji lub Poradni Ginekologicznej .
W przypadku zgłoszenia się pacjenta u którego istnieją objawy /Gorączka ,kaszel, duszności , osłabienie/ lub wywiad epidemiologiczny wskazujący na możliwość wystąpienia choroby – pacjent zostanie odizolowany w pomieszczeniu gospodarczym   - do czasu przyjazdu transportu medycznego ,
Pracownik obsługujący punkt selekcyjny zobowiązany jest do informowania pacjentów o konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności a w szczególności : unikania kontaktów osobistych , zachowania bezpiecznej odległości między sobą co najmniej 2 metrów. W poczekalni POZ oraz w poczekalni do fizjoterapii ,stomatologii oraz ginekologii może przebywać jednorazowo nie więcej jak 10 pacjentów.

4/Po  każdych dwóch godzinach pracy gabinetów POZ i po czterech godzinach pracy gabinetów w poradni POZ zarządzam dezynfekcje powierzchni , klamek oraz wietrzenie pomieszczeń. Pomieszczenia sanitarne i korytarze – dezynfekcja i sprzątanie  co 5 godzin .

5/Gabinety : Fizjoterapii , Stomatologii oraz ginekologii świadczące planowane usługi medyczne zobowiązane są do poinformowania pacjentów o możliwości przełożenia świadczeń medycznych na termin późniejszy jak i zasięgnięcia opinii o obecnym stanie zdrowia a w szczególności występowania objawów  infekcji górnych dróg oddechowych. W przypadku podejrzenia infekcji zalecam przełożenie terminu świadczenia usług.
Zobowiązuję świadczeniodawców w dziedzinie : Fizjoterapii , Stomatologii i Ginekologii  do bezwzględnego stosowania zaleceń zarządzenia.

6/Pracowników i podmioty świadczące usługi świadczeń opiekuńczo pielęgnacyjnych w domu chorego – zalecam stosowanie środków mających zapobiec infekcji u podopiecznych – masek  oraz rękawic jednorazowych.

7/ Zmianie ulega grafik pracy personelu gospodarczego celem zagwarantowani dostępności przez cały czas pracy Zakładu

Numery telefonów do GOZ: 56-68-66-031, 508-027-514


Zbigniew Maniszewski
(-)
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu