A A A Oferta pracy - Pielęgniarz


Gmina Unisław ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław realizuje  zadanie w zakresie:
Program operacyjny - RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa - RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo
Działanie - RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie - RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych
Nazwa projektu: „Złota jesień dla seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław
 
Gmina Unisław oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu ogłaszają nabór kandydatów na wolne stanowisko  pielęgniarka/pielęgniarz w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu.
 
1. Nazwa stanowiska, wymiar pracy:
a) Pielęgniarka/pielęgniarz – umowa cywilnoprawna, 2 godziny dziennie
b) Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy.
 
2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe- pielęgniarstwo
b) staż pracy min.0,5 roku w obszarze usług opiekuńczo- społecznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d) posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu,
e) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
f) mile widziane doświadczenie  w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 
3. Wymagania dodatkowe:
a) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z seniorami,
b) cechy osobowościowe  wytrwałość, odpowiedzialność, obowiązkowość, życzliwość, cierpliwość, opiekuńczość, umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia,
c) przestrzeganie etyki zawodowej,
d) gotowość udzielania pomocy,
e) umiejętność współdziałania w zespole,
f) poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
g) odporność na stres.
 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) wykonywanie  zabiegów  pielęgniarskich i zleconych przez lekarza zgodnie z procedurą medyczną,
b) wykonywanie  czynności pielęgniarskich i opiekuńczych na rzecz podopiecznych (podawanie leków, wykonywanie zastrzyków),
c) pełnienie dyżurów  zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy,
d) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej i ponoszenie  za nią odpowiedzialności
e) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
f) pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.
 
5. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys (CV)
3. Kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
4. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę
5. Inne np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
7. Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
8. Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9. Oświadczenie  o niekaralności karami dyscyplinarnymi
10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru  na  stanowisko  pielęgniarki/pielęgniarza.
 
 6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20  , 86-260 Unisław
lub dostarczyć do Urzędu Gminy  w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w  nieprzekraczalnym terminie  do 6 GRUDNIA  2019R. godz.14.15 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko pielęgniarka/pielęgniarz w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu”.
  
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowych informacji udziela koordynator Dziennego Domu Pobytu – Alicja Adryan  tel. (56) 68 68 026  lub 609 443095.
 
Projekt „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław realizowany w  Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020.