A A A Gmina Unisław oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu ogłaszają nabór uczestników do projektu pt.: ''Złota jesień dla Seniora''


Gmina Unisław ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław realizuje  zadanie w zakresie:
Program operacyjny - RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa - RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo
Działanie - RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie - RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych
Nazwa projektu: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław
 
Gmina Unisław oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu ogłaszają nabór uczestników do projektu pt.: „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław.
 
Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej osób niesamodzielnych z terenu Gminy Unisław poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących Gminę Unisław.
Zadanie będzie realizowane w dobrze wyposażonym, wyremontowanym budynku znajdującym się w Zespole Szkół w Unisławiu ul. Lipowa 31, od 01.01.2020r. pięć dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30.
 
W ramach projektu oferujemy:
-  opiekę wykwalifikowanych opiekunów,
-  opiekę medyczną świadczoną przez  pielęgniarkę,
-  opiekę rehabilitacyjną świadczoną przez rehabilitanta ,
-   zajęcia animacyjne prowadzone przez animatorów ,
-  zaspokojenie potrzeb życiowych m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu,
- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
- wyżywienie,
- umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo,
- dostęp do książek i środków przekazu,
- organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
- pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej,
- pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw codziennych (np. pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia, urzędami, bankami),
- DDP funkcjonować  będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.
Zapewniamy również możliwość wcześniejszej wizytacji placówki (kontakt w celu umówienia się: Alicja Adryan tel. 609 443 095).
 
Projekt przewiduje  trzy  posiłki dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad). W trakcie trwania projektu od stycznia  2020 do grudnia 2020 planujemy przeprowadzić szereg wyjazdów integracyjnych w różne, ciekawe miejsca.
 
Kryteria rekrutacji:
Pierwszeństwo w zapewnieniu miejsca w DDP będą miały osoby:
- niepełnosprawne i niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej;
- mieszkające na terenie Gminy Unisław:
- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;
- ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
- z niepełnosprawnością sprzężoną/zaburzeniami psychicznymi-/z niepełnosprawnością intelektualną/całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
- korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina);
- zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych planach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.
 
W  przypadku osób, które osiągają dochód powyżej 150% kryterium dochodowego, decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej usług opiekuńczych będzie poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej (wywiad środowiskowy).
 
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w biurze projektu, które znajdować się będzie w budynku  Gminy Unisław , ul. Parkowa 20  oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu ( ul. Parkowa 20).  Potencjalnym uczestnikom/czkom zostanie zapewniony dostęp do dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu i na stronie internetowej Wnioskodawcy.  Potencjalni uczestnicy/czki projektu będą mogli składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w biurze projektu.
                                                           
Mając na uwadze krótki czas do otwarcia Dziennego Domu Pobytu, prosimy o składanie wniosków do 10.12.2019r. w biurze projektu  tj. Gmina  Unisław , ul. Parkowa 20 (sekretariat – I piętro) lub w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu ( ul. Parkowa 20 – parter).   
Szczegółowych informacji udziela koordynator Dziennego Domu Pobytu – Alicja Adryan (tel. (56) 68 68 026 lub 609 443 095.
 
Projekt „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław realizowany w  Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020.