A A A Oferta pracy - Nauczyciela rytmiki/gimnastyki korekcyjnej

STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW" poszukuje pracownika na stanowisko:

Nauczyciela rytmiki/ gimnastyki korekcyjnej

Zakres odpowiedzialności na stanowisku:
  • prowadzenie zajęć rytmiki/gimnastyki korekcyjnej dla dzieci,
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji merytorycznej,
  • współpraca z kadrą klubu i rodzicami.  
Oczekiwane kwalifikacje i wymagania:
  • wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością odpowiadającą zakresowi zajęć,
  • przygotowanie pedagogiczne lub wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie przedszkolne lub początkowe
  • ukończona kwalifikacja w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
  • min. 2 l. doświadczenie zawodowe.
 
Warunki zatrudnienia:
  • umowa zlecenie,
  • możliwość  rozwoju osobistego.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys (CV)
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. Oświadczenie  o niekaralności karami dyscyplinarnymi
8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru  na  stanowisko opiekun w klubie dziecięcym.
 
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć na adres: Sekretariat Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek” , ul. Lipowa 31A , 86-260 Unisław w nieprzekraczalnym terminie do 6 sierpnia 2019 roku, godz. 11:00 z dopiskiem na kopercie  - Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” – Nauczyciela rytmiki/ gimnastyki korekcyjnej

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej.
Szczegółowe informacje pod numerem  tel. 663 168 782 

Zatrudnienie przewidywane jest w związku z realizacją projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław, który realizowany jest przez Stowarzyszenie „na rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w partnerstwie z Gminą Unisław i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.