A A A Stypendia pomostowe dla maturzystów

MATURZYSTO, JEŻELI JESTEŚ ZDOLNY, AMBITNY, CHCESZ PODJĄĆ NAUKĘ NA DZIENNYCH STUDIACH MAGISTERSKICH I POCHODZISZ Z RODZINY BYŁEGO PRACOWNIKA PPGR POWINIENEŚ TO PRZECZYTAĆ!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XVIII EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.

W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Program w segmencie IA skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku, zakwalifikują się na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich uczelniach akademickich i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców - co musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł brutto (dochód ten należy wyliczyć z miesiąca czerwca 2019 roku). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością.
- osiągnęli na egzaminie maturalnym min. 90 punktów, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.
Kandydat do stypendium, spełniający powyższe warunki, po przyjęciu na studia zobowiązany jest wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 roku (do godziny 16 - tej), a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników winien przekazać do Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy (ul. Hetmańska 38; 85-039 Bydgoszcz) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowych informacji o programie udziela Pani Magdalena Balicka (tel. 52 525 08 34).