A A A Oferta pracy - ''Woźny - osoba sprzątająca''

STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW" poszukuje pracownika na stanowisko: Woźnego/osoby sprzątającej

Zakres odpowiedzialności na stanowisku:
 • Wspieranie opiekunów w organizacji zabaw i spacerów,
 • Sprzątanie pomieszczeń klubu dziecięcego,
 • Pomoc w wydawaniu posiłków,
 • Organizowanie przestrzeni do zabawy, wypoczynku
 • współpraca z kadrą klubu i rodzicami.  
Oczekiwane kwalifikacje i wymagania:
 • Wykształcenie min. podstawowe
 • 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie aktualnych szczepień i książeczki badań sanitarno – epidemiologicznych
 
Warunki zatrudnienia:
 • umowa o pracę,
 • stabilność zatrudnienia,
 • możliwość  rozwoju osobistego.
 
Wymagane dokumenty:
1.List motywacyjny
2. Życiorys (CV)
3.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. Oświadczenie  o niekaralności karami dyscyplinarnymi
8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru  na  stanowisko woźnego/osoby sprzątającej w klubie dziecięcym.
 
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć na adres: Sekretariat Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek” , ul. Lipowa 31A , 86-260 Unisław w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2019 roku, godz. 11:00 z dopiskiem na kopercie  - Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” – woźny/osoba sprzątająca w klubie dziecięcym.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje pod numerem  tel. 663 168 782 

Zatrudnienie przewidywane jest w związku z realizacją projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław, który realizowany jest przez Stowarzyszenie „na rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w partnerstwie z Gminą Unisław i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.