A A A WPROWADZENIE ZAKAZU WYKORZYSTYWANIA WODY DO CELÓW INNYCH NIŻ SOCJALNO-BYTOWE

K O M U N I K A T
WÓJTA GMINY UNISŁAW
z dnia 14 czerwca 2019 roku
O WPROWADZENIU ZAKAZU WYKORZYSTYWANIA WODY DO CELÓW INNYCH NIŻ SOCJALNO-BYTOWE

W celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów socjalno-bytowych, w związku ze zbyt dużym wykorzystaniem wody do podlewania upraw rolnych i terenów zielonych - wprowadza się ze skutkiem natychmiastowym CAŁODOBOWY ZAKAZ UŻYWANIA WODY Z WODOCIĄGU GMINNEGO DO CELÓW INNYCH, NIŻ SOCJALNO-BYTOWE.

Zakaz obejmuje między innymi:
1.    podlewanie ogródków przydomowych i trawników,
2.    podlewanie upraw rolnych,
3.    mycie samochodów,
4.    napełnianie basenów i oczek wodnych;
5.  oraz jakiekolwiek inne szeroko rozumiane marnotrawstwo wody przez „Odbiorcę”
 
Zakaz, o którym mowa obejmuje wszystkie osoby i podmioty przyłączone do sieci wodociągowych będących w zarządzie Gminy Unisław i obowiązuje do dnia 31.08.2019 r. lub jego wcześniejszego odwołania.
 
Osoby nieprzestrzegające wyżej wymienionego zakazu będą karane grzywną na podstawie obowiązujących przepisów.