A A A SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI PROJEKTU PN. „NA RATUNEK PLANECIE ZIEMI”

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z REALIZACJI PROJEKTU PN. „NA RATUNEK PLANECIE ZIEMI”
09.06.2019r. GRZYBNO
 
Umowa nr UM_RW.043.01.158.2019 z dnia 07.06.2019r. 
 
 
 
Opis wykonania zadania.
 
W ramach konkursów „Co by było, gdyby woda była czerwona” oraz „Ekologia wokół nas” zrealizowano  dnia 9 czerwca 2019r. Projekt pn. „NA RATUNEK PLANECIE ZIEMI”. Realizacja Projektu polegała na zorganizowaniu  dwóch konkursów: konkurs plastycznych  pt. „Co by było, gdyby woda była czerwona” i konkurs wiedzowy „Ekologia wokół nas” podczas Dnia Rodzimy w Grzybnie. Konkurs plastyczny skierowany był do dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grzybnie, klasy I – VIII, natomiast konkurs wiedzowy skierowany był do wszystkich chętnych dzieci i dorosłych uczestniczących w Dniu Rodziny w Grzybnie,  którzy wcześniej złożyli oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w konkursie  Frekwencja w tym dniu była bardzo wysoka. Ok. 300 osób brało udział w całej imprezie, a w konkursach zrealizowanych w ramach Projektu ok. 134 uczestników.

Partnerzy projektu zaangażowali się w przygotowania i realizację projektu. Informacje o imprezie i relacje zostały zamieszczone na stronach internetowych : www.unislaw.pl i  stronach społecznościowych – Facebook.  Wydrukowano 50 szt. plakatów, zatwierdzonych przez SR KSOW, które zostały wyeksponowano m.in. w siedzibach partnerów, urzędach gmin, placówkach oświatowych i tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Unisław  i gmin sąsiadujących.  Plakat załączamy do sprawozdania. Cała impreza odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej w Grzybnie.

Na terenie szkoły  w specjalnie wyznaczonym miejscu zostały rozwieszone plakaty biorące udział w konkursie plastycznym  pn. „Co by było, gdyby woda była czerwona” - 7 grup.  84 uczestników biorących udział w konkursie zaprezentowało swoje prace – po  dwie. Ponieważ realizowaliśmy projekt promujący budowę  oczyszczalni wody, jeden plakat  ilustrował  różnobarwność świata dzięki temu, że woda jest bezbarwna, czysta .  Drugi plakat pokazywał monotonię świata wówczas, gdyby woda była brudna, na przykład  czerwona.     Uczestnicy konkursu bardzo chętnie opowiadali o swoich pracach. Prace zostały wykonane  rzetelnie i dokładnie. Wzbudziły bardzo duże zainteresowanie.  Trzy grupy zostały nagrodzone, natomiast reszta uczestników ( 4grupy)  otrzymała nagrody pocieszenia. Zestawy nagród składały się ze sprzętu sportowego, artykułów szkolno – plastycznych, wydawnictw książkowych. Wartość nagród zakupionych z KSOW wyniosła 1.750,00 zł.  Działania związane z przygotowaniem konkursu zostały uwiecznione w postaci fotografii. Plakaty – są dostępne w budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie.  
 
Kolejnym konkursem był konkurs wiedzowy pt. „Ekologia wokół nas”. Przygotowano plakaty z informacjami ekologicznymi, które zostały rozwieszone w różnych miejscach  na terenie organizowania imprezy. Na konkurs wiedzowy zostały przygotowane pytania (test)  dotyczące informacji zawartych na plakatach ( ekologia w szerokim pojęciu, ekologia powiatu chełmińskiego, ekologia gminy Unisław,  PROW –  w skali kraju oraz  PROW – NA TERENIE Gminy Unisław.   Wszyscy uczestnicy konkursu, a było ich aż 50,  zostali nagrodzeni. Jury wyłoniło miejsca I-III (3 os.), wyróżniło 7 osób, a pozostali uczestnicy otrzymali drobne nagrody pocieszenia (40 os.). Nagrodami był sprzęt sportowy, wydawnictwa książkowe, artykuły szkolno – biurowe.  Wartość nagród zakupionych z KSOW wyniosła 1.100,00 zł.  

Projekt miał na celu zwiększyć promocję działań finansowanych z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2014-2020.  Realizując zadanie promowaliśmy inwestycję jaką jest wybudowanie 22 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Unisław w miejscowościach: Błoto, Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Głażewo, Gołoty, Grzybno, Kokocko, Unisław. Organizacja ciekawych konkursów pozwoliła zwiększyć informowanie lokalnego społeczeństwa o źródłach finansowania . Wszystkich gości Dnia Rodziny w Grzybnie poinformowaliśmy o tym , skąd otrzymaliśmy dofinansowanie na zorganizowanie konkursów oraz dlaczego tematem konkursów są przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Informację taką podano podczas  powitania gości przez  Panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzybnie, które jest jednocześnie przewodniczącą Towarzystwa Oświatowego „Od Nowa” . Przez cały czas trwania konkursów informowaliśmy i opowiadaliśmy o sposobach finansowania  budowy w/w oczyszczalni. Była to bardzo ciekawa  promocja działań finansowanych z  PROWu 2014-2020 oraz KSOW, ponieważ większość uczestników naszej imprezy pierwszy raz miało styczność z tematem. Przygotowaliśmy stoisko informacyjne, przy którym cały czas promowaliśmy działania instytucji wspierających, jak również przekazywaliśmy nagrody wszystkim nagrodzonym w konkursach.

Zaprosiliśmy też do współpracy nauczycieli, którzy zajmowali się dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym przez cały czas trwania imprezy.  Wspomagali animatora, malowali  twarze, prowadzili  zabawy i konkurencje pozakonkursowe dla dzieci. Szkolna i Przedszkolna Rada Rodziców zajmowała się pilnowaniem porządku na terenie imprezy i parkingach,  parzeniem i częstowaniem kawą i herbatą zakupioną ze środków własnych oraz na bieżąco zajmowano  się pracami porządkowymi. Zapewniliśmy też obsługę administracyjną, zakupiliśmy potrzebne materiały i obsługę księgową imprezy.  

Podczas imprezy wykonana została fotorelacja.  Z 50-ciu  zdjęć przygotowano wystawę, która znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie.  Wystawa wzbudza duże zainteresowanie i tak jak zawsze, jest doskonałym sposobem na promowanie założeń realizowanego projektu.
  
Dzień Rodziny w Grzybnie,  podczas którego zrealizowaliśmy Projekt  pn. „NA RATUNEK PLANECIE ZIEMI” przyciągnął wielu gości. Wszyscy chętnie uczestniczyli nie tylko w konkursach, ale również w wielu przygotowanych na ten dzień atrakcjach. Wszyscy uczestnicy imprezy mieli okazję poznać zasady ekologicznego zachowania się w czasie wykonywania codziennych czynności życiowych oraz poznać ekologię powiatu, a przede wszystkim dowiedzieli się o możliwości dbania o ekologię poprzez budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni finansowanych ze środków PROW- u 2014-2020. 

Organizując nasze konkursy podczas dużej lokalnej imprezy, w której uczestniczą całe rodziny w pełni zrealizowaliśmy  założenia projektu oraz w ciekawy i niecodzienny sposób zwiększyliśmy promocję działań finansowanych PROW 2014-2020.
 
Organizator: Towarzystwo Oświatowe „OD NOWA” w Grzybnie
 
PARTNERSTWO:
Gmina Unisław
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”
Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu
Szkoła Podstawowa w Grzybnie
Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”