A A A W Gminie Unisław w okresie od 2019-04-01 do 2021-08-31 będzie realizowany projekt pn. ''Stawiamy na kompetencje kluczowe!''


Projekt adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Kokocku, Szkoły Podstawowej w Unisławiu, Liceum Ogólnokształcącego w Unisławiu oraz nauczycieli.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 4 szkołach gminy Unisław poprzez udział  uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Projekt zakłada: działania na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie TIK; realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego; realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy; tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych; podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych; realizację staży dla uczniów; projekt realizuje kompleksowe programy wspierające szkoły w procesie pracy z uczniem z SPE oraz zapewnia kompleksowość wsparcia. Projekt zakłada wyposażenie 2 szkół w pracownie komputerowe oraz wszystkich szkół w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć specjalistycznych oraz przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.
 
Oferowane w projekcie formy wsparcia
 • Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:
  • Kompetencji cyfrowych,
  • Informatyki i Internetu,
  • Kodowania,
  • Robotyki,
  • Programowania,
  • Matematyki,
  • Przyrody,
  • Biologia,
  • Chemia,
  • Języka angielskiego,
  • Języka niemieckiego,
  • Języka polskiego dla obcokrajowców;
  • Projektów edukacyjnych: fotograficznych, artystycznych, ratowniczych, muzycznych, historycznych, teatralnych.
 • Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji w zakresie:
  • Socjoterapii,
  • Terapii psychologiczna,
  • Logopedii,
  • Zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
  • Terapia dziecka z niedosłuchem,
  • Terapii zachowań,
  • Surdopedagogiki,
  • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
 • Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy w zakresie:
  • Zajęcia grupowe związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
  • Zajęcia indywidualne dla uczniów związane z indywidualnym profilem i ścieżką zawodową.
 • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów w zakresie:Udział w stażach uczniów Liceum
  • Zajęć opartych na metodzie eksperymentu z chemii, fizyki, geografii, matematyki, przyrody, biologii,
  • Zajęć konstrukcyjnych.
 • Poza zajęciami odbywającymi się w szkole uczniowie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w formie wycieczek edukacyjnych.
 • Nauczyciele wezmą udział w doskonaleniu zawodowym.
Uczniowie mogą uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.


REGULAMIN

(Projekt nr RPKP.10.02.02-04-0004/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich)