A A A Seniorzy mają swój dom

W Unisławiu Ruszył Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych. Jest wyposażony w nowoczesny sprzęt i ma fachową kadrę. Na podopiecznych czeka bogaty program zajęć, a koszty są minimalne. Z pomocą przyszła Unia Europejska. Są jeszcze wolne miejsca dla ostatnich chętnych. 18 czerwca z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego oraz wójta Jakuba Danielewicza dokonano uroczystego otwarcia obiektu. Było przecinanie wstęgi i okolicznościowy tort.

- Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Dzienne domy pobytu, których wiele powstaje na obszarach wiejskich, to odpowiedź na potrzeby osób w starszym wieku i ich rodzin. Zapewniają nie tylko profesjonalne usługi opiekuńcze, ale pozwalają też aktywnie spędzać czas seniorom – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Nowa oferta w gminie Unisław realizowana jest w ramach projektu Złota Jesień Seniora – Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych. Wartość projektu to ponad 788 tys. zł. Gmina Unisław zdobyła unijne dofinansowanie na to zadanie w kwocie blisko 725 tys. zł.

- Sytuacja demograficzna wskazuje na postępujący proces starzenia się naszego społeczeństwa - zaznacza wójt Jakub Danielewicz. - Zależy nam byśmy mogli jako samorząd zaoferować pomoc dla możliwie jak największej grupy mieszkańców powyżej 60 roku życia. Stąd nasze aktywne działania w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Ich efektem jest zdobycie  prawie 800 tys. zł z Unii Europejskiej na Dom Dziennego Pobytu.

Placówka ta działa dla 15-osobowej grupy seniorów w części tzw. „starej szkoły” przy ul. Lipowej w Unisławiu. Powstanie Domu Dziennego Pobytu ma zminimalizować narastające problemy, takie jak: ograniczona dostępność do usług specjalistycznych w zakresie ochrony zdrowia, zagrożenie wykluczeniem społecznym, mała aktywizacja osób starszych, brak zaplecza do zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, a także utrudniona dostępność do pomocy psychologicznej i prawnej.
 
W ciągu najbliższych dwóch lat z usług DDP skorzystać ma 30 osób starszych z terenu  gminy. Pierwszeństwo w zapewnieniu miejsca w DDP mają osoby:
 • Niepełnosprawne i niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie);
 • Doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • Ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • Z niepełnosprawnością sprzężoną/zaburzeniami psychicznymi/z niepełnosprawnością intelektualną/całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • Korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina);
 • Zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych planach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.
Trochę statystyki. W Gminie Unisław – na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu – seniorów (osób powyżej 60 roku życia) wg stanu na dzień 31 grudnia 2016, jest 1 354 (783 kobiety i 571 mężczyzn), natomiast wśród tej grupy tylko 26 osób (14 kobiet i 12 mężczyzn), korzysta z systemu świadczeń rodzinnych. Z danych statystycznych, GOPS w Unisławiu wynika, że wielu seniorów nie ma dostatecznie zapewnionej opieki ze względu m.in. na przeszkody infrastrukturalne, ograniczony dostęp do opieki pielęgniarskiej, medycznej w wymiarze specjalistycznym czy rehabilitacyjnym, a także badań i lekarzy specjalistów. Powstający Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych odpowiada na zdiagnozowane problemy.

Pensjonariusze przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu będą mogli wizytować placówkę. Oferta jest atrakcyjna finansowo – jedynym wkładem finansowym uczestników jest częściowa opłata za wyżywienie obejmujący śniadanie, obiad i podwieczorek. Z pewnością jest to dla podopiecznych DDP korzystniejsze finansowo, niż samodzielne żywienie.

Rekrutacja, która odbędzie się w dwóch turach, będzie każdorazowo poprzedzona akcją promocyjną, czyli zamieszczoną informacją na stronie internetowej www.unislaw.pl, kolportażem ulotek dotyczących oferty i procesu rekrutacji, rozprowadzanych w środowisku lokalnym, a przede wszystkim w: GOPS, Ośrodku Zdrowia, Urzędzie Gminy i gminnych placówkach. Informacje znajdą się też na słupach ogłoszeniowych, tablicach informacyjnych, przystankach autobusowych.

Dom Dziennego Pobytu Seniora będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku przez 22 miesiące w dwóch turnusach liczących po 15 uczestników. Dla najwyższej jakości świadczonych usług zakupione zostało łóżko rehabilitacyjne, a także specjalna kabina do ćwiczeń wraz z wyposażeniem. Ponadto w placówce będzie zapewniona opieka dwóch opiekunów, pielęgniarska oraz fizjoterapeuty/rehabilitanta. Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej. Zakres i poziom usług świadczonych w DDP uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Co w ofercie DDP?
 • zaspokojenie potrzeb życiowych m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu,
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
 • wyżywienie,
 • umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo,
 • dostęp do książek i środków przekazu,
 • organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
 • pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej,
 • pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw codziennych (np. pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia, urzędami, bankami),
 • DDP funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.
W DDP działa też animator, który prowadzi zajęcia z zakresu animacji czasu w formach edukacyjnych, sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych. Dodatkowo w ramach aktywizacji społecznej zaplanowano wsparcie psychologiczne, grupowe jak i indywidualne. Ponadto planowana jest realizacja zadań animacyjnych w formach warsztatowych, zabawowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Zapisy do DDP w GOPS w Unisławiu tel. 56 6868 732.