A A A Oferta pracy w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu - animatorGmina Unisław ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław realizuje  zadanie w zakresie: Program operacyjny - RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa - RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo
Działanie - RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie - RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych
Nazwa projektu: „Złota jesień dla seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław
 
Gmina Unisław ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
animator
w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu.
    
1. Nazwa stanowiska, wymiar pracy:
a) Animator – ½ etatu
b) Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy. 
 
2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe
b) kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
c) zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
d) odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 
3. Wymagania dodatkowe:
a) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy,
b) znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
c) organizowanie zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,
d) organizowanie imprez,
e) umiejętność prowadzenia prac biurowych,
f) dobra umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość aplikacji biurowych,
g) umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
h) wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
i) poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
j) odporność na stres
 
4. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys (CV)
3. Kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
4. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę
5. inne np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
7. Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
8. Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, t.j.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko animatora.
 
5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Nabór na stanowisko animator w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu” w budynku Zespołu Szkół w Unisławiu – sekretariat Przedszkola Gminnego Krasnoludek, ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław, w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018 roku, godz.10.00.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowych informacji udziela koordynator Dziennego Domu Pobytu – Agnieszka Muziewicz, tel. (56) 68 66 032 wew.323.

Projekt Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych
na terenie gminy Unisław
realizowany w Gminie Unisław jest dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata  2014 – 2020