A A A ''Dziecko pod opieką – idziemy do pracy'' - nabór uzupełniający

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest Beneficjentem projektu pn. „Dziecko pod opieką – idziemy do pracy”, który to projekt jest realizowany na terenie gmin: Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz, Unisław, Sicienko, Świekatowo, Zławieś Wielka, Złotniki Kujawskie.
 
Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia osób wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez sfinansowanie kosztów bieżącej opieki (żłobek,  klub dziecięcy, opiekun dzienny, niania) w wysokości do 800 zł przez okres do 12 miesięcy.

Dodatkowo osobom bezrobotnym będzie zapewniona pomoc w powrocie na rynek pracy poprzez skierowanie ich na tzw. ścieżkę aktywizacyjną. W ramach tego działania Uczestnicy zostaną objęci indywidualnym i grupowym doradztwem zawodowym, wsparciem motywacyjno-psychologicznym, pośrednictwem pracy, jak również zostaną skierowani na szkolenia umożliwiające nabycie nowych kompetencji/kwalifikacji.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej informuję, że od dnia 12 maja 2018r. do dnia 11 czerwca 2018r. trwa REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu pn. „Dziecko pod opieką – idziemy do pracy”.
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
 
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie do 30 kwietnia br.  w Biurze Projektu mieszczącym się w:
 
Kujawsko-Pomorskim Biurze Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Unii Lubelskiej 4c
85-059 Bydgoszcz
 
Formularz rekrutacyjny dostępny jest na naszej stronie internetowej pod adresem http://bydgoszcz-frdl.pl/projekty/idziemy-do-pracy
 
Projekt pn. „Dziecko pod opieką – idziemy do pracy”  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.