A A A Projekt „Dziecko pod opieką –idziemy do pracy”


ZDOBĄDŹ REFUNDACJĘ KOSZTÓW BIEŻĄCEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM
W WIEKU DO LAT 3 W RAMACH PROJEKTU
„DZIECKO POD OPIEKĄ – IDZIEMY DO PRACY”

Projekt „Dziecko pod opieką –idziemy do pracy” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia osób wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez sfinansowanie kosztów bieżącej opieki (żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny, niania) w wysokości do 800 zł przez okres do 12 miesięcy.

Dodatkowo osobom bezrobotnym będzie zapewniona pomoc w powrocie na rynek pracy poprzez skierowanie ich na tzw. ścieżkę aktywizacyjną. W ramach tego działania Uczestnicy zostaną objęci indywidualnym i grupowym doradztwem zawodowym, wsparciem motywacyjno – psychologicznym, pośrednictwem pracy, jak również zostaną skierowani na szkolenia umożliwiające nabycie nowych kompetencji/kwalifikacji.

Wszystkie koszty związane z realizacją poszczególnych działań są finansowane z budżetu projektu. Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie łącznie poniższych kryteriów: zamieszkiwanie na terenie gmin: Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz, Unisław, Sicienko, Świekatowo, Zławieś Wielka, Złotniki Kujawskie, przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym osób przebywających na urlopie wychowawczym, sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, tj. bycie rodzicem lub opiekunem prawnym.

Aby przystąpić do projektu należy złożyć dokumenty rekrutacyjne, które będą udostępnione na stronie internetowej Beneficjenta www.bydgoszcz-frdl.pl w zakładce Projekty. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do Biura Projektu mieszczącego się w Kujawsko – Pomorskim Biurze Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Unii Lubelskiej 4c. Pierwsza tura rekrutacji rusza już 1 kwietnia br. - zachęcamy do udziału w przedmiotowym Projekcie.


Projekt pn. „Dziecko pod opieką – idziemy do pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020