A A A Nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela przedszkola w Niepublicznym Przedszkolu „ Zielony Zakątek” w UnisławiuGmina Unisław  (ul.  Parkowa 20, 86-260 Unisław) jako LIDER

w partnerstwie

z  Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” (ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław)

realizuje  zadanie w zakresie:   

Program operacyjny - RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa - RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja

Działanie - RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie - RPKP.10.02.01 Wychowanie przedszkolne

Nazwa projektu: Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław

LIDER i PARTNER

ogłaszają nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela przedszkola w Niepublicznym Przedszkolu „ Zielony Zakątek” w Unisławiu.

    

1. Nazwa stanowiska, wymiar pracy:
  a) Nauczyciel przedszkola    - 1 etat
  b) Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy. 

2. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: wyższe  z zakresu edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
e) znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o stowarzyszeniach. 

 
3. Wymagania dodatkowe:

a) atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji z  zakresu pracy z dziećmi w  wieku przedszkolnym

b) odpowiedzialność, dokładność, sumienność
c) samodzielność w wykonywaniu zadań
d) umiejętność pracy w zespole oraz w warunkach stresu
e) systematyczność
f) bardzo dobra organizacja pracy

g) dyspozycyjność, zaangażowanie
h) umiejętność rozwiązywania problemów.
 
4. Wymagane dokumenty:

1.List motywacyjny

2. Życiorys (CV)

3.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

4.Kwestionariusz osobowy
5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

6. Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku

7. Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

8. Oświadczenie Nauczyciela o niekaralności karami dyscyplinarnymi

9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, t.j.) w celach przeprowadzenia naboru  na  stanowisko nauczyciela przedszkola

     
5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
    Wymagane dokumenty należy przesłać na adres:       

                       Gmina Unisław , ul. Parkowa 20  , 86-260 Unisław

 lub dostarczyć do Urzędu Gminy  w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław

w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2018 roku, godz.12.00.

z dopiskiem na kopercie  - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ZIELONY ZAKĄTEK”.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej. Przewiduje się, iż w/w rozmowa zostanie przeprowadzona w dniu 26.02.2018 r. w siedzibie Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek”  w Unisławiu, ul. Lipowa 31A.  

Szczegółowych informacji udziela dyrektor  Przedszkola – Alina Syrocka (tel. 663 168 782)   
 
Unisław, 19.02.2018r.