A A A Trwa nabór wniosków dotyczących unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Unisław w roku 2018

Wójt Gminy Unisław informuje, że mieszkańcy Gminy Unisław mogą ubiegać się o środki finansowe na demontaż, transport oraz unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Unisław.

Do dnia 16 lutego 2018 r. Urząd Gminy w Unisławiu prowadzi nabór wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

Formularze wniosków i wymagane dokumenty dostępne są w Urzędzie Gminy w Unisławiu.

Zadanie zostanie zrealizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę do WFOŚiGW w Toruniu i przyznaniu dotacji. Gmina Unisław zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania w przypadku nieotrzymania dofinansowania.

Kwota dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 800,00 zł do każdej tony zdemontowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Mieszkańcy zobowiązani są do poniesienia kosztów w wysokości 30%.

Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego - nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie.

Środki zostaną zrefundowane jedynie w przypadku przeprowadzenia prac przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Gminy w Unisławiu.

Zgodnie z przepisami prawa demontażem, transportem i unieszkodliwieniem lub zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest mogą zajmować się tylko i wyłącznie specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Unisławiu nr tel. (56) 68 68 721.

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie (wniosek) zamiaru wywozu i unieszkodliwienia azbestu - POBIERZ
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością - POBIERZ
3. Oświadczenie (druk WFOŚiGW) - POBIERZ
4. Oświadczenie o max kwocie dofinansowania - POBIERZ
5. Oświadczenie o pomocy publicznej (druk WFOŚiGW) - POBIERZ

oraz dodatkowo gdy azbest znajduje się na dachu i wymagane jest zgłoszenie wymiany poszycia dachu:
- kopia mapy zasadniczej działki na której znajduje się budynek przeznaczony do demontażu wyrobów zawierających azbest w skali 1:1000 – ul. Dworcowa 1 (budynek Urzędu Miasta Chełmno).
 
Dokumenty należy składać do 16 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław.